Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване на процедура за подбор и назначаване за длъжността „Медицинска сестра“ за социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

 

 

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

 

След проведен втори етап – интервю/събеседване на процедура за подбор и назначаване за длъжността „Медицинска сестра“ за социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.090-0018-C01/10.01.2022 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

 

За обявената длъжност „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ – 1 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Брой точки

1.

НДГ – 43/05.12.2022 г.

Стефка Борисова Стратева

Медицинска сестра

126

2.

НДГ –

41/05.12. 2022 г.

Павлинка Пенова Пенова

Медицинска сестра

124

3.

НДГ –

44/12.12.2022 г.

Диана Дончева Лалева

Медицинска сестра

123

4.

 

НДГ – 42/05.12.2022 г.

Инес Христова Цанева

Медицинска сестра

122

5.

НДГ –

45/12.12.2022 г.

Таня Петкова Стоянова

Медицинска сестра

121

 

 Максимален брой точки – 126. Кандидат, получил по-малко от 42 точки не се одобрява за заемане на длъжността.

Кандидатът, класиран на първо място за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ в в списъка ще бъде поканен за сключване на трудов договор.

 

 

 


Договор за БФП №  BG05M9OP001-2.090-0018-C01
Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в Община Ловеч – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“