Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стартира информационната кампания за набиране на приемни родители по проект „Приеми ме 2015“ в Област Ловеч.

 

 

С Работна среща, инициирана от Областния екип по приемна грижа- Ловеч и ИРМ – Тетевен на 09.01.2016 г. стартира информационната кампания за набиране на приемни родители по проект „Приеми ме 2015“ в Област Ловеч. По време на срещата между Регионална дирекция „Социално подпомагане“- Ловеч, Дирекциите за Социално подпомагане Ловеч, Троян и Тетевен бяха обсъдени добри практики за взаимоодействие между екипа и отговорното подразделение на ДСП по отношение на досегашната работа с утвърдени приемни семейства и деца, настанени в тях. Повдигнати бяха целите на проекта за увеличаване броя на приемните родители на територията на областта, както и необходимостта за грижа за деца, настанени в тях от ниво родилен дом и деца с увреждане. Основата цел на Проект "Приеми ме 2015" е да подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създава и реализира устойчив модел за развитие на грижа за деца в семейна среда.

        По време на информационната кампания Областният екип по приемна грижа и Общините, партньори на проекта ще запознаят общественността със социалната услуга „Приемна грижа“ и възможностите за грижи на деца в риск да живеят в семейна среда. Приоритет на приемна грижа са деца от 0 до 3 годишна възраст и деца с увреждания.

        Няколко думи за това какво представлява социалната услуга „Приемна грижа“?

        Приемната грижа означава да се грижиш за дете в твоя собствен дом, защото родителите му не са в състояние да полагат грижи за него. Приемните родители приемат детето като член на семейството,  но без да го осиновяват.  Настаняването и отглеждането на дете в приемно семейство  има за цел да гарантира основното право детето да расте и да се развива в семейна среда.

        От приемна грижа се нуждаят децата, чиито родители са тежко болни или са в затвора; Родителите им са починали;  Семейството им е много бедно или е в тежка криза; Детето е жертва на насилие в семейството си;  Има риск детето да бъде настанено в институция.

        Приемната грижа бива доброволна и професионална.

Доброволна приемна грижа – приемните семейства, преминават курс на обучение и при настаняване на дете в техния дом, получават средства за отглеждане на детето, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност.

Осигурената месечна сума за издръжка на детето е съобразена с неговата възраст и развитие. В случаите, когато детето има специални здравословни нужди или е с увреждане приемното семейство получава и добавка към месечния бюджет за издръжка.

Професионална приемна грижа – приемните семейства, преминалват пълен курс на обучение и допълнителна квалификация за професионална приемна грижа, които освен средствата за отглеждане на настаненото дете, получават месечно финансово възнаграждение:

  • за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата ;
  • за отглеждане на две деца - 160 % от минималната работна заплата ;
  • за отглеждане на три или повече деца – 170 % от минималната работна заплата.
     

 

Приемната грижа е отговорно решение!


За да бъдете приемен родител е необходимо:


-Да имате достатъчно пространство в дома си и време да общувате с детето;
-Да сте клинично здрав;
-Да не сте осъждан;
-Да не сте лишаван от родителски права;
-Да нямате проблем с алкохол и наркотици;

 

Всеки заявил желанието си да стане приемен родител преминава специализиран курс на обучение и социално проучване.

 

За допълнителна информация можете да се обърнете към:

 

Областен екип по приемна грижа

гр. Ловеч, бул. „България“ 3, ет.3, ст.310

тел: 068/ 604 378

моб.тел: 0884 332393 – Началник Областен екип по приемна грижа - Ловеч

моб.тел: 0887 967505 – Областен екип по приемна грижа – Ловеч и Троян

 

Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Троян

ул. „Д-р Спас Бояджиев“ 10

 

ИРМ - Тетевен, ул.Иван Вазов42, ет.3, ст. 303

моб.тел: 0879 456 195

 

 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.