Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Обявление по проект „Приеми ме 2015“

 

Стартира нов прием на приемни семейства

в Община Тетевен по проект „Приеми ме 2015“

 

 Консултативният експертен съвет, сформиран по Проект „Приеми ме 2015“ прие актуализиран План за развитие на приемната грижа за 2017/2018 година, това съобщи Началника на Областен екип по приемна грижа Цветослава Атанасова. Планиране на развитието на социалната услуга „приемна грижа“ е общо за страната и на областно ниво, след предварително изпратени конкретни предложения за съответната област. След съвместно обсъждане между Регионална Дирекция „Социално подпомагане“-Ловеч, Дирекциите „Социално подпомагане“ в Ловеч, Тетевен, Троян и Луковит и Областен екип по приемна грижа-Ловеч, се дадоха предложения за регулиране броя на приемните семейства по общини, съобразно установените потребности, като се обобщи информацията за профила на утвърдените приемни семейства, вписани в Регистъра на утвърдените приемни родители към РДСП-Ловеч.

Към 01.06.2017 г. броя на приемните семейства в областта е 53, като за партньорите по проекта Община Ловеч отчетения брой е 17, за Община Троян са 9, а най-многобройни са в Община Тетевен-22. Утвърдените приемни семейства в общините, които не са партньори по проекта са за Община Ябланица - 3, Община Луковит – 1, Община Угърчин-1. В Общините Априлци и Летница няма утвърдени приемни семейства. Информация за приемните семейства с не настанени деца за областта са 17, като за партньорите по проекта Община Ловеч техния брой е 6, Община Троян – 4, а за Община Тетевен – 4.

От изнесената информация става ясно, че за Област Ловеч е планиран приема на нови семейства само в Община Тетевен, като се подчертава, че на територията на общината приемната грижа е развита на високо ниво и е с доказана устойчивост. Приемните семейства са със сравнително широк спектър на профили, като утвърдените семейства са специализирани за деца от 0 до 3-годишна възраст, за деца с увреждания и за деца до 18 годишна възраст. След планираният нов прием на приемни семейства е заложено вписаните в Регистъра приемни родители и семейства да достигне до 35, като е съобразено конкретно с необходимостта от общо 15 семейства с конкретни профили, предоставящи спешно настаняване, заместваща приемна грижа, краткосрочна и дългосрочна грижа, разпределени за определен профил на деца, потенциални потребители на услугата „приемна грижа“, а именно:

- 3 бр. за дете от 0 до 7 години, ниво родилен дом, спешно настаняване;

- 5 бр. за деца от 3 до 18/20 г. с увреждания;

- 7 бр. за деца от 3 до 18/20 г. жертви на трафик, насилие, без родителски грижи, изведени от институция, за осиновяване.

 За общините-партньори по проекта, Ловеч и Троян не е плануван прием на нови приемни семейства.

Осигуряването на качествена грижа за децата, настанени в приемни семейства е ключов приоритет на политиката в областта за закрила на детето. В този контекст, изпълнението на Проект „Приеми ме 2015“ има за цел да затвърди предоставянето на услугата на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в сигурна семейна среда.