Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч е публикуван Проект на Правилник за устройството и дейността на  „Туристически информационен център - Ловеч“ в Община Ловеч.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 11.10.2016 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Правилника.

Предложения и становища по проекта се примат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес kmet@lovech.bg.

 

МОТИВИ

 

 към

Проект на Правилник за устройството и дейността на  „Туристически информационен център - Ловеч“ в Община Ловеч.

 

 

       1. Правни основания:

            1.1. Чл. 7, ал. 1 от Закон за нормативните актове;

            1.2. Чл. 76, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс;

            1.3. Чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация;

            1.4. Чл. 57 и чл.58 от Закона за туризма;

            1.5. Чл. 1 от НАРЕДБА № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове, издадена от Министъра на туризма, м която се определят единните стандарти и организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и националната мрежа на сертифицираните туристически информационни центрове.

Единните стандарти са минимални задължителни изисквания към ТИЦ за достъпност, оформление, оборудване, функциониране и качество на обслужване.

Наредбата съдържа и препоръчителни изисквания за работата на ТИЦ.

 

2. Цели, които се поставят:

            2.1. Сертифициране на ТИЦ с цел удостоверяване пригодността на центъра за предлагане на качествено информационно обслужване на действителните и потенциалните посетители и туристи в България, гарантиране правата и повишаване удовлетвореността на потребителите на туристическите услуги, предоставяни от ТИЦ.

            2.2. Включване на „Туристически информационен център – Ловеч“ в Националната мрежа на туристическите информационни центрове.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Правилника:

Финансовите средства, необходими за прилагането на Правилника ще бъдат предвиждани ежегодно в бюджета на Община Ловеч. Размерът им следва да бъде определян въз основа на прогнозна стойност за съответната година, съобразно средствата изразходвани за тази дейност от предходни години и предстоящи дейности.

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

4.1. Компетентно обслужване на посетителите и повишаване удовлетвореността на потребителите на туристическите услуги, предоставяни от ТИЦ;

4.2. Повишаване приходите от туристически услуги.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския Съюз.

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.

Предлагания проект е нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя....