Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч е публикуван Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, град Ловеч.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 07.11.2016 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Правилника.

Предложения и становища по проекта се примат в срока по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес: kmet@lovech.bg.

 

МОТИВИ

към Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, град Ловеч

 

І. Причини, налагащи приемането на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, град Ловеч.

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс (ЦПЛР – ОДК), град Ловеч е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности. Такива институции са и детските градини и училищата. Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) тези институции уреждат устройството и дейността си в правилник в съответствие с този закон, а според чл. 29, ал. 1 те са юридически лица. Правилниците за устройството и дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие се приемат от съответния общински съвет (чл. 49, ал. 8 от ЗПУО). Проектът на Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР – ОДК, град Ловеч е изработен на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 20 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 49, ал. 8 и § 18, ал. 3 от ПЗР на ЗПУО.

ІІ. Целите, които се поставят с предложения проект на Правилник са:

Определяне на структурата, функциите, дейностите и финансирането на ЦПЛР – ОДК, гр. Ловеч по смисъла нa чл. 26, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. Осигуряване на публичност при организиране на дейностите на ЦПЛР – ОДК.

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилника.

Предложеният Правилник няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху бюджета на ЦПЛР – ОДК, гр. Ловеч, тъй като прилагането му не изисква допълнителни средства за настоящата и следващите бюджетни години.

ІV. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има.

С приемането на този Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР – ОДК, град Ловеч, неговите структура, функции, дейности и финансиране се привеждат в съответствие с новите изисквания на ЗПУО и на подзаконовите актове, предвидени в този закон.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския Съюз.

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганият проект на Правилник. Той е разработен в изпълнение разпоредбите на ЗПУО, чиито норми са съобразени с Европейското законодателство и това предопределя съответствието му с правото на Европейския съюз.