Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление до г-н Васил Василев и г-жа Райна Маркова, относно неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 18а, ал. 9 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с неполучени уведомителни писма от г-н Васил Василев, г-жа Райна Маркова, на основание Заповед № З -1745/ 08.10.2021 г. на кмета на Община Ловеч, и започната процедура по реда на чл. 196 от ЗУТ (Закон за устройство на територията)

 

Относно: Неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес, относно удължаване срока за премахване на сграда с идентификатор 43952.506.475.1.

1. Уведомително писмо с изх  № 94-00-1059-22/06.01.2022 г. относно удължаване срока за премахване на сграда с идентификатор 43952.506.475.1, до г-н Васил Василев. 

2. Уведомително писмо с изх № 94-00-1059-19/06.01.2022 г. относно удължаване срока за премахване на сграда с идентификатор 43952.506.475.1, до г - жа Райна Маркова

 

Уважаеми г-н Василев, г-жо Маркова, моля в 7 дневен срок, считано от 01.04.2022 г,  да се явите за получаване на горепосоченото писмо на адрес: гр.Ловеч, ул.“Търговска“ № 22, стая 223.           

 

      

С уважение,

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч