Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление по повод изготвянето на Окончателния списък на гражданите, картотекирани за настаняване в общински жилища през 2024 г.

ДО

ЮЛИЯ ПАВЛИНОВА АНГЕЛОВА

УЛ. "СИНАН ТЕПЕ" № 367

ГР. ЛОВЕЧ

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

По повод изготвянето на Окончателния списък на гражданите, картотекирани за настаняване в общински жилища през 2024 година, Ви уведомяваме, че на основание чл. 3, т. 7 от Наредбата за общинските жилища в Община Ловеч, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.4 от Закона за общинската собственост, Комисията по жилищно настаняване Ви изважда от картотеката за настаняване на граждани в общински жилшца, поради това, че не е изтекъл 5-годишния срок от прекратяването на наемните Ви правоотношения с Община Ловеч.

Към 30.01.2024г. имате задължения към Община Ловеч на стойност 147,23 лв. ведно със законната лихва за наем на общинското жилище, което сте обитавала, находящо се в гр. Ловеч, ул. „ Шести септември" №4, ет. 1, договор за наем ДЖ-674.

Съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредбата за общинските жилища, може да направите възражение до Кмета на общината, в 14-дневен срок от получаване на настоящето уведомление.

 

С уважение,

 

ЦВЕТЕЛИН ВИНЧЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч

Съгласно Заповед № З-2039/07.12.2023 г.


Файлове:

Уведомление Уведомление