Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на постоянен и настоящ адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 18а, ал. 9 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с неполучено уведомително писмо от г-жа Цветанка Иванова и започната процедура по реда на чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ.

Относно: Неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на постоянен и настоящ адрес, относно сграда с идентификатор 11452.132.10.3 по КККР на село Владиня, намираща се е имот с идентификатор 11452.132.10 по КККР на селото и административен адрес: с. Владиня, ул. "Сергей Румянцев".

1 .Уведомително писмо с изх. № ВП-1416-3/21.06.2024 г., във връзка с предстояща комисия във връзка с чл.196. ал.1 и ал.2 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ за изясняване състоянието на сграда /селскостопанска постройка/ с идентификатор 11452.132.10.3 по КККР на село Владиня, до г-жа Цветанка Иванова.

Уважаема, г- жо Иванова, моля в 7 дневен срок, считано от 11.07.2024 г, да се явите за получаване на горепосоченото писмо на адрес: гр. Ловеч, ул."Търговска" № 22, стая 223.

 

С уважение,

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч