Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на постоянен и настоящ адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 18а, ал. 9 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с неполучено уведомително писмо от г-н Светлин П. Пенев и започната процедура по реда на чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ.

Относно: Неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на постоянен и настоящ адрес, относно сгради с идентификатори 35198.250.224.2 и 35198.250.224.3 по КККР на село Пресяка в имот с идентификатор 35198.250.224 no КККР на селото и административен адрес: с. Пресяка, ул. "Георги Бенковски "№ 6.

1.Уведомително писмо с изх. № 94-00-2955/12.06.2024 г., във връзка с получаване на констативен протокол за състоянието на сгради с идентификатори 35198.250.224.2 и 35198.250.224.3 по КККР на село Пресяка в имот с идентификатор 35198.250.224 по КККР на селото, до г-н Светлин П. Пенев.

Уважаеми, г-н Пенев, моля в 7 дневен срок, считано от 10.07.2024 г, да се явите за получаване на горепосоченото писмо на адрес: гр. Ловеч, ул."Търговска" № 22, стая 223.

 

С уважение,

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч