Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучени уведомителни писма, поради неоткрити адресати на постоянен и настоящ адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 18а, ал. 9 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с неполучени уведомителни писма от г-н Александър М. Матрозов, г-н Детелин П. Ковачев, г-н Цветан Х. Цоневски, г-жа Милена Ц. Цоневска и г-жа Кристина Ц. Драгиева и започната процедура по реда на чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ.

Относно: Неполучени уведомителни писма, поради неоткрити адресати на постоянен и настоящ адрес, относно сграда с идентификатор 43952.506.439.4 по КККР на гр. Ловеч, намираща се в имот с идентификатор 43952.506.439 по КККР и административен адрес: гр. Ловеч, ул. "Ангел Кънчев" № 12.

1 .Уведомително писмо с изх. № 94-00-2677-1/29.05.2024 г., във връзка с удължаване на срок по Заповед № 3- 1559/25.09.23 г., до г-н Александър М. Матрозов, г-н Детелин П. Ковачев, г-н Цветан Х. Цоневски, г-жа Милена Ц. Цоневска и г-жа Кристина Ц. Драгиева.

Уважаеми, дами и господа, моля в 7 дневен срок, считано от 10.07.2024 г, да се явите за получаване на горепосочените писма на адрес: гр. Ловеч, ул."Търговска" № 22, стая 223.

 

С уважение,

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч