Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на постоянен и настоящ адрес

Относно: сграда в имот с идентификатор 43952.506.439 по КККР на гр. Ловеч и административен адрес: гр. Ловеч, ул. "Ангел Кънчев" № 12