Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Уведомление за невръчено уведомително писмо и протокол

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 18а, ал. 9 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Протокол от комисия, назначена със Заповед № З - 1896/17.11.20 г. на Кмета на Община Ловеч, и започната процедура по реда на чл. 196 от ЗУТ (Закон за устройство на територията)

 

Относно: Невръчени уведомителни писми и Протокол, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес.

 

1. Уведомително писмо и Протокол от Комисия за изразяване на становище по изложеното в протокола предложение до Кмета на Община Ловеч за състоянието на сграда намираща се в имот с идентификатор 43829.243.141 и 43829.243.140.

 

Уважаеми г-жо Цветомира Иванова и Боянка Щьос, Уважаеми г-н Йочко Йочев и Борислав Йочев, в качеството Ви, моля в 7 дневен срок, считано от 09.02.2021 г., да се явите за получаване на горепосоченото писмо на адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 22, ст. 213.

 

 

С уважение,

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч