Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Уведомление за премахване на гараж

Във връзка с Констативен акт №28/10.06.2020 г., съставен на основание чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ от длъжностни лица, за извършване на контрол по строителството, е установено, че гараж №12, разположен на мястото на премахната сграда с идентификатор № 43952.513.4519.15 по КККР на гр. Ловеч,  е с неустановен собственик и същият е:

  • построен, без разрешение и без съгласието на собственика на терена – Община Ловеч
  • не са представени строителни книжа: одобрени инвестиционни проекти, разрешение за строеж и протокол за дадена линия и ниво, като такива няма и в архива и в регистрите на Община Ловеч
  • няма подадени заявления по §184, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ/ДВ бр. 65/2003 г./ и по §127, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ/ ДВ бр. 82/2012 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, констативен акт    №28/10.06.2020 г. и във връзка с чл. 223, ал.1, т. 8 от ЗУТ

 

НАРЕЖДАМ:

 

Да се премахне 1 (един) брой гараж № 12, разположен частично на място на премахната сграда, отразена в КККР на гр. Ловеч с идентификатор № 43952.513.4519.15, южно от ж.бл. „Александър I Батенберг“ № 3 в ПИ идентификатор №43952.513.4519 по КККР на гр. Ловеч (общинска частна собственост), УПИ VIII, кв.137, съгласно действащия регулационен план на гр. Ловеч,  собственикът на който е неустановен.

Определям срок за доброволно премахване: 10.08.2020 г.

Настоящата заповед за премахване да се постави на видно място, върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените места в сградата на Община Ловеч.

При неспазване на срока за доброволно премахване, гаражът да бъде премахнат принудително, съгласно Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Ловеч, от и за сметка на Община Ловеч, със съдействието на РУП – гр. Ловеч. След установяване на собственикът, разноските ще бъдат потърсени от същия.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Даниел Колев – Заместник-кмет на Община Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Ловеч в 14/четиринадесет/ дневен срок, от връчването по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

 

ЗА КМЕТ:

(съгласно заповед № З-1160/21.07.2020 г.

На Кмета на Община Ловеч)

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч