Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖИВКОВА,

 

Уведомявам Ви, че в Община Ловеч е подадена Молба с вх. № 9400-592/28.03.2018г. от Цоко Тодоров Петков, наследник на Цоко Кънчев Цоков относно възстановяване собствеността върху новообразуван имот с идентификатор № 43952.501.84 с площ 600 кв.м., находящ се в местността “Пладнището“, в землището на гр. Ловеч, предоставен за ползване на Борислав Антов Живков с протокол от 29.10.1966г. съгласно 21-во постановление на Министерски съвет. Ползвателят Б. Живков е подал молба с вх. № ГП-1815/04.06.1992г. за придобиване право на собственост върху имота.  След това е подадена молба с вх. № ГП-2049/21.09.1994г. от Иринка Живкова, в качеството ѝ на наследник на Б. Живков, за придобиване правото на собственост върху имота. Издадена е Заповед № 492/27.03.2006г. на Кмета на Община Ловеч за признаване правото на ползвателя да придобие право на собственост върху имота. Подадена е молба от Иринка Живкова с вх. № ГП-801/02.11.2009г. за изготвяне на оценка. Изготвена е оценка на имота с идентификатор №43952.501.84 с площ 600 кв.м. от „Инвестстрой“ ЕООД-гр. Ловеч под №337/16.11.2009г. Стойността на имота по оценката е 5 337,24 лв. Издадена е Заповед № 1627/10.12.2009г. на Кмета на Община Ловеч за утвърждаване на изготвената оценка. Заповедта за оценката е обжалвана от Иринка Живкова с жалба с вх. № ЛП-11/26.01.2010г. пред Административен съд – Ловеч и впоследствие до Върховния административен съд.

Процедурата за придобиване на собствеността от ползвателя на имот 43952.501.84 в местността „Пладнището“, в землището на гр. Ловеч не е приключена, тъй като не е извършено плащане за имота съгласно изготвената оценка на бившите собственици – наследниците на Цоко Кънчев Цоков, т.е. не е изпълнено изискването на  §4а, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Моля да се явите в 30-дневен срок от получаване на настоящото писмо в Община Ловеч, стая 217, за уточняване намеренията Ви относно новообразуван имот с идентификатор №43952.501.84 с площ 600 кв.м., находящ се в местността “Пладнището“, в землището на гр. Ловеч.

В случай на неизпълнение на гореописаното, собствеността ще бъде възстановена на бившия собственик по реда на §4а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

За допълнителна информация може да се обадите на тел. 068 688 210 – инж. Мариян Колев.

          

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч