Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЗАПОВЕД

На основание  чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

Границите на районите, видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответния район и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за град Ловеч и 34-те населени места в община Ловеч през 2018 година, както следва:

I. За град Ловеч се определят 4 (четири) района:

1. Първи район обхваща:

1.1. Имотите заключени между: ул. „Търговска”; ул. „Осъмски юнак”; ул. „Цар Шишман”; ул. „Велики Преслав”; ул. „Хан Крум”; ул. “Княз Имеритински”; ул. „Акад. Ан. Иширков”; ул. „Ген. Скобелев”; ул. „Св. Св. Кирил и Методий”; бул. „България”; ул. „Г.С.Раковски”; ул. „Осъмска“; ул. “Ст. Караджа”; железен мост; ул. “В. Левски”; транспортния мост;

1.2. Алея „Башбунар“.

2. Втори район обхваща имотите, заключени между: ул. „Търговска”; ул. „Осъмски юнак”; ул. „Цар Шишман”; ул. „Велики Преслав”; ул. „Хан Крум”; ул. „Княз Имеритински”; ул. „Акад. Ан. Иширков”; ул. „Ген. Скобелев”; ул. „Св. Св. Кирил и Методий”; бул. „България”; ул. „Г.С.Раковски”; ул. „Осъмска“; ул. „Велико Търново“; ул. „Княз Имеритински”; ул. „Тодор Каблешков“; ул. „Полк. Тутолмин”; ул. „Полк. Ал. Кусев“; подлез Автогара; ул. „Акад. Иван Урумов“; ул. “Граф Игнатиев” ул. „Отец Климент”; ул. „Д-р Съйко Съев“; ул. „Ал. Батенберг“; ул. „Цар Самуил“; ул. „Цар Шишман“; ул. „Декисанска“.

3. Трети район обхваща:

3.1. ЖК „Младост”;

3.2. ЖК „Червен бряг”;

3.3. ЖК „Здравец”;

3.4. Северна и Източна индустриални зони.

4. Четвърти район обхваща:

4.1. кв. „Вароша“;

4.2. кв. „Дръстене“;

4.3. кв. „Гозница”;

4.4. кв. „Продимчец”;

4.5. гробищни паркове „Стратеш“ и „Скобелево“;

4.6. парк „Стратеш“ вкл. зоопарка;

4.7. Дом за стари хора „Върбовка“;

4.8. Промишлени предприятия извън индустриалните зони.

Карта на определените райони за гр. Ловеч е дадена в Приложение №1, което е неразделна част от настоящата Заповед.

 

II. Услуга „Сметосъбиране и сметоизвозване”

Услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” се предлага за град Ловеч и 34-те населени места в община Ловеч.

За всичките 34 населени места в община Ловеч услугата се предлага за всички имоти, находящи се в регулацията на съответното населено място.

Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за град Ловеч и 34-те населени места в община Ловеч през 2018 година е както следва:

За град Ловеч:

  1. За всички имоти разположени в първи район, втори район, трети район – точки 3.1, 3.2 и 3.3 – услугата се предлага ежедневно за  контейнери 1100 л. и един път седмично (всеки четвъртък) за контейнери 240 л. и 120 л..
  2. За квартал „Вароша” – услугата се предлага два пъти седмично (вторник и петък).
  3. За квартал „Гозница”– услугата се предлага един път седмично (дясна част вторник, лява част-петък).
  4. За квартал „Продимчец” – услугата се предлага един път седмично (сряда)
  5. За квартал „Дръстене” – услугата се предлага един път седмично (вторник).
  6. Гробищни паркове „Стратеш” и „Скобелево” – услугата се предлага един път седмично (понеделник)
  7. За промишлените предприятия разположени в трети район – точка 3.4 и четвърти район – точка 4.8 и Дом за стари хора „Върбовка”  –  услугата се предлага до два пъти седмично или според заявената честота на сметоизвозване в дните понеделник и петък.
  8. За парк „Стратеш” и „Зоопарк-Стратеш” –  услугата се предлага два пъти седмично в дните вторник и петък.
  9. За уличните кошчета разположени на територията на гр. Ловеч – услугата се предлага ежедневно.

За 34 населени места в Община Ловеч:

За 34-те населени места в Община Ловеч – услугата се предлага два пъти месечно, а за летния сезон от 01.06.2018г до 30.10.2018г. три пъти месечно, съгласно изготвен годишен график за сметоизвозване, публикуван на интернет страницата на Община Ловеч.

 

III. Услуга „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения”

Услугата „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения”, включваща: проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” се предлага за всички битови отпадъци събрани и извозени от град Ловеч и 34-те населени места в общината.

 

IV. Услуга „Чистота на териториите за обществено ползване”

Услугата „Чистота на териториите за обществено ползване”, включваща дейностите по почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване се предлага за описаните райони на град Ловеч и 34-те населени места

Обслужването на районите се осъществява, съгласно изготвен ежеседмичен график, публикуван на сайта на Община Ловеч.

Контрол по  изпълнение на заповедта се осъществява от лицата, определени за контрол на съответните договори и дейности.

Настоящата заповед да се обяви публично на населението в гр. Ловеч и 34-те населени места в община Ловеч, като се постави на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите и се публикува на интернет страницата на Община Ловеч и в един местен вестник.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА:

Кмет на Община Ловеч