Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

 

 Във връзка с Констативен акт № 7/24.04.2019 г., съставен на основание чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ от длъжностни лица по извършване на контрол по строителството е установено, че гараж №3 с размери 5.50/3.30 H-2.20, находящ се в ПИ с идентификатор № 43952.513.9513 по КККР на гр. Ловеч, с неустановен собственик е:

  •  построен без разрешение за строеж и без съгласието на собственика на терена – Община Ловеч
  • не са представени строителни книжа: одобрени инвестиционни проекти, разрешение за строеж и протокол за дадена линия и ниво, като такива не са налични в техническия архив на Община Ловеч
  • не са налице предпоставките, предвидени в разпоредбите на §16 от ПР на ЗУТ и §127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /изменен и допълнен бр. 101 от 2015 г. ДВ бр. 101/2015 г./

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, констативен акт   №7/24.04.2019 г. и във връзка с чл. 223, ал.1, т. 8 от ЗУТ

 

НАРЕЖДАМ:

          1. Да се премахне 1 (един) брой гараж № 3, находящ се в ПИ с идентификатор № 43952.513.9513 по КККР на гр. Ловеч, собственикът на който е неустановен.

          2.  Определям срок до 31.05.2019 г. за доброволно изпълнение на административния акт, в който да се премахне гараж № 3, находящ се в ПИ с идентификатор № 43952.513.9513 по КККР на гр. Ловеч, като мястото се освободи и се възстанови околното пространство във вида преди изграждането на гаража.

3. При неспазване срока, определен в т. 2 от настоящата заповед, гаражът да бъде премахнат принудително, съгласно Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Ловеч, от и за сметка на Община Ловеч, със съдействието на РУП – гр. Ловеч. След установяване на собственика, разноските ще бъдат потърсени от същия.

4. Настоящата заповед да се постави на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели, на определените места в сградата на Община Ловеч и да се обяви на официалния сайт на Община Ловеч.

    Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Даниел Колев – Заместник-кмет на Община Ловеч.

    Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Ловеч в 14/четиринадесет/- дневен срок от съобщаването по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч