Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-350/07.03.2024 г.

Във връзка с правомощията по чл. 223 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), длъжностни лица по контрол на строителството при Община Ловеч са извършили проверка на място и по документи на преместваем обект по смисъла на чл. 56, ал.1 от ЗУТ, а именнo: 1 брой вендинг - автомат (кафе - машина), поставен в югоизточната част на I (първи) етаж в сграда с идентификатор 43952.514.81.1 по КККР на гр. Ловеч, УПИ V, кв.199 по регулационния план на гр. Ловеч, вид собственост: общинска частна, с предназначени: административно делова, с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.   

При проверката е установено следното:

Преместваемият обект представлява: 1 брой вендинг - автомат (кафе - машина), поставен в югоизточната част  на I (първи) етаж в сграда с идентификатор 43952.514.81.1 по КККР на гр. Ловеч. Сграда с идентификатор 43952.514.81.1 по КККР на гр. Ловеч е собственост на Община Ловеч, съгласно Акт за  публична общинска собственост  № 51445/14.03.2000 г.

Констатирано е, че за разполагането на вендинг - автомата не са издадени одобрена схема от Главен архитект на Община Ловеч; разрешение за поставяне на преместваем обект от правоимащия орган съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ; няма писмен договор за наем за заетата от преместваемия обект площ, съгласно чл. 56, ал. 5 от Закона за устройство на територията. Към момента на извършената проверка вендинг - автоматът е захранен с  ел. енергия и функционира. Собственикът на преместваемия обект вендинг - автомат е неизвестен.

Предвид гореизложеното безспорно е установено незаконосъобразно поставен преместваем обект, вендинг - автомат (кафе машина), в сграда с идентификатор 43952.514.81.1 по КККР на гр. Ловеч. Съгласно чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройство на територията е съставен констативен акт № 01/01.03.2024 г., в който са отразени констатираните нарушения. Със същия е образувано административно производство по чл. 57а, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

Предвид обстоятелството, че собственикът на преместваемия обект - вендинг-автомат (кафе - машина) е неизвестен, съставеният констативен акт е съобщен по реда на чл. 57а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, чрез залепване на видно място върху вендинг-автомата и чрез вписване в книгата за вписвания за обявления на Община Ловеч, поставяне на определеното за това табло за обявления в Община Ловеч и на интернет страницата на Община Ловеч, видно от съставените констативни протоколи от 01.03.2024 г.

Възражения по съставения Констативен акт 01/01.03.2024 г. в законноустановения 3 (три) - дневен срок не са постъпили в Община Ловеч, видно от съставения констативен протокол от 05.03.2024 г.

Предвид така установеното от фактическа и правна страна и на основание чл. 57а, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.27 от Наредба за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Ловеч, приета с решение № 405/31.07.2001 г., изменена и допълнена с решение № 780/26.07.2018 г.  на Общински съвет – Ловеч

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

1. Да се премахне 1 брой вендинг-автомат (кафе машина), разположен на югоизточната страна на 1(първи) етаж в сграда с идентификатор 43952.514.81.1 по КККР на гр. Ловеч  с местонахождение УПИ V, кв.199 по регулационния план на гр. Ловеч, с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

2.  Определям 7 (седем) дневен срок за доброволно изпълнение  на административния акт,  считано от датата на съобщаване на настоящата заповед, в която лицето - адресат да премахне преместваемия обект - 1 брой вендинг-автомат (кафе машина), описан в т. 1, като освободи мястото на поставяне и в случай на увреждане на околното пространство, същото да бъде възстановено във вида преди поставяне на преместваемия обект.

3. При неспазване на определения в т. 3 от заповедта срок за доброволно изпълнение, незаконно поставениият преместваем обект вендинг - автомат (кафе - машина)  да бъде принудително премахнат съгласно чл. 57а, ал. 7 от ЗУТ, по реда на раздел VIII от Наредба за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Ловеч, приета с решение № 405/31.07.2001 г., изменена и допълнена с решение № 780/26.07.2018 г. на Общински съвет - Ловеч, като при необходимост да се осигури съдействие от органите на полицията.

4. Настоящата заповед за премахване да се постави на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените места в сградата на Община Ловеч и на интернет страницата на Община Ловеч.

5. При установяване на собственика на незаконно поставен 1 брой преместваем обект  вендинг - автомат (кафе - машина), разположен в югоизточната страна на I (първи) етаж в сграда с идентификатор 43952.514.81.1 по КККР на гр. Ловеч, УПИ V, кв.199 по регулационния план на гр. Ловеч, с административен адрес: гр. Ловеч, ул.„Търговска“ № 22, разноските по премахване на горецитирания незаконно поставен преместваем обект ще бъдат потърсени от същия.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Петър Маринов -заместник - кмет на Община Ловеч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Ловеч по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен  срок от нейното съобщаване.

 

 

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч