Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед за новообразуваните имоти за местност Синан тепе

                                                                           ЗАПОВЕД

                                                                           №  З - 1618

                                                                           Дата 20.09.2022 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §4а, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местност „Синан тепе“ - юг, землище на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, одобрен със Заповед №521/27.10.2010г. на Областния управител на Област Ловеч, Заповед № 2604/14.10.2004г. на Кмета на Община Ловеч, с която се признава правото на ползвателя В. А. Ботева да придобие право на собственост при условията и по реда на §4а, ал. 1 и §4з, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ върху новообразуван имот №43952.558.1064 в местността „Синан тепе“-юг, землище на гр. Ловеч, Заповед № З-1156/08.07.2021г. на Кмета на Община Ловеч за утвърждаване на изготвена оценка на земеделска земя за имот с идентификатор № 43952.558.1064 в местността „Синан тепе“-юг, представено нареждане за касов паричен превод № 010DCСC222580501/15.09.2022г., издадено от Първа инвестиционна банка – клон Ловеч, подадено Заявление с вх. № 7011-4/23.06.2022г. за издаване на заповед за утвърждаване на изготвена оценка на новообразуван имот по реда на §4л от  ПЗР на ЗСПЗЗ за имот с идентификатор №43952.558.1064 от В. А. Ботева и скица № 04/16.09.2022г. на Община Ловеч за новообразуван имот № 43952.558.1064 – за служебно ползване,

                                                             НАРЕЖДАМ:

В. А. Ботева, ЕГН …….., с адрес гр. Ловеч, ул. …  № …., да придобие право на собственост върху:

Новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43952.558.1064, местност „Синан тепе“ - юг, землище на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, с площ 600 кв.м. (шестстотин кв.м.), вид територия – селско стопанство, начин на трайно ползване – Параграф 4, категория на земята VI (шеста), при граници и съседи:

1. Имот № 43952.558.1063 – Параграф 4 – Михаил Христов Дулев

2. Имот № 43952.558.1060 – Параграф 4

3. Имот № 43952.558.1059 – Параграф 4 – насл. на Марин Христов Маринов

4. Имот № 43952.558.1292 – Полски път – Община Ловеч

5. Имот № 43952.558.1494 – Параграф 4 – насл. на Марин Христов Маринов

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на ГПК, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от получаване на съобщението, пред Районен съд –                 гр. Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Ловеч.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч