Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ЗАПОВЕД

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 4а, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местност „Синан тепе“ – север, землище на гр. Ловеч, одобрен със Заповед № 462/26.06.2007 г. на областния управител на Област Ловеч, във връзка със Заповед № 1997/30.12.2008 г. на кмета на Община Ловеч, с която се признава правото на ползвателя – наследниците на П. Бекяров да придобият правото на собственост върху новообразуван имот №43952.537.66, Заповед № 552/27.04.2009 г. на кмета на Община Ловеч за утвърждаване на изготвена оценка на земеделска земя, представено платежно нареждане № 010DCNC183480001/14.12.2018 г., издадено от Първа инвестиционна банка АД – клон Ловеч за платена сума по влязла в сила оценка, скица № 04/18.12.2018 г. – за служебно ползване и постъпила молба с вх. № 94-00-2273/14.12.2018 г. от С. Бекярова – наследничка на П. Бекяров съгласно удостоверение за наследници с изх. № 2733/03.10.2018 г. на Община Ловеч,

                                                             НАРЕЖДАМ:

Наследниците на П. Бекяров съгласно удостоверение за наследници с изх. № 2733/03.10.2018 г. на Община Ловеч, да придобият право на собственост върху: Новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43952.537.66, местност „Синан тепе” – север, землище на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, с площ 600 (шестстотин) кв.м., вид територия – селско стопанство, начин на трайно ползване – ниви/орна земя, категория на земята V (пета), при граници и съседи:

 

1. Имот № 43952.537.456 – Път IV клас – Община Ловеч

2. Имот № 43952.537.622 – Нива – К. Торнева

3. Имот № 43952.537.59   – Нива – К. Торнева

4. Имот № 43952.537.504 – Лозе – К. Торнева

5. Имот № 43952.537.65   – Нива – Д. Алексиева

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на ГПК, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от получаване на съобщението, пред Районен съд-Ловеч по местонахождение на имота, по реда на АПК, чрез кмета на Община Ловеч.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА 

Кмет на Община Ловеч