Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ЗАПОВЕД

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 30 от Наредбата за рекламна дейност и реда и условията за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ)

Н А Р Е Ж Д А М:

 

       1. Да се спазват определените места за поставяне на съобщения на територията на гр. Ловеч и населените места, съгласно Наредбата за рекламна дейност и реда и условията за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) - върху афишни колонки и информационни табели.

       2. Забранявам лепенето на съобщения по стените на сгради и огради, по дърветата, стълбовете и места, извън определените в т. 1 от настоящата заповед. Лицата, нарушаващи настоящата заповед, носят административно-наказателна отговорност.

 

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелин Калчев – началник отдел „Контрол и сигурност“ в Община Ловеч и на кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината.

      Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на горепосочените лица.

  КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет  на Община Ловеч