Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ЗАПОВЕД

Областен управител на област Ловеч   Ловеч

Държавен вестник брой: 55, от дата 12.7.2019 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ           стр.104

 

Заповед № РД-07-100 от 28 юни 2019 г.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД № РД-07-100 от 28 юни 2019 г.

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, протокол от 16.04.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-54 от 12.04.2019 г. на областния управител на област Ловеч, и протокол от 24.06.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-90 от 24.06.2019 г. на областния управител на област Ловеч, одобрявам:

1. Плана на новообразуваните имоти на местността Кръстопът в землището на гр. Ловеч, област Ловеч.

2. Плана на новообразуваните имоти в землището на с. Лисец, община Ловеч, област Ловеч.

Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред Районния съд – Ловеч.

Препис от заповедта да се изпрати на кмета на община Ловеч, за да се постави на подходящи места с публичен достъп в сградата на общината.

Областен управител:  В. Събчева