Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви за търгове и конкурси

Обявление за Провеждане на открит конкурс за подаване на оферти от кандидати, които желаят да осъществят дейността: "Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2024 г. в горски територии - собственост на Община Ловеч - Обект № 2401-М

Относно: Провеждане на открит конкурс за подаване на оферти от кандидати, които желаят да осъществят дейността: "Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2024 г. в горски територии - собственост на Община Ловеч - Обект № 2401-М…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот - помещение с площ 30 кв. м, находящо се на I-ви етаж в сграда в общински поземлен имот по КККР на с. Хлевене

Публичният търг е насрочен да се проведе на 26.06.2024 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация - Ловеч.

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот - сграда със застроена площ 30 кв. м, брой етажи 1, с предназначение: сграда за битови услуги

Публичният търг е насрочен да се проведе на 26.06.2024 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2023/2024 г.

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч   На основание Заповед № З-1698/17.10.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч,…

Обявление за публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост по плана на новообразуваните имоти на местност " Еленджик ", с. Соколово, oбщина Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 26.10.2023 г. от 13:30 часа в „Барокова къща“, находяща се в гр.Ловеч, ул.“Търговска“ №29.

Обявление за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 72254.179.1 с площ 196532 кв.м., НТП: овощна градина (сливи), находящ се в местността „Момина”, по КККР на с. Тепава, община Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 19.10.2023 г. от 10:00 часа в „Барокова къща”, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 29.

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20 (двадесет) стопански години на земеделски земи – частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения - овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови)

Търговете ще се проведат на 20.09.2023 г. в заседателната зала на Община Ловеч, ул. "Търговска" № 22, 2-ри етаж.