Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви за търгове и конкурси

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1330 по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе", гр. Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 21.04.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Община Ловеч обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 46396.167.24 с площ 99987 кв.м., НТП: нива, местност „Арите" по КККР на с. Малиново

Публичният търг ще се проведе на 30.03.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация.

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2021/2022 година

Публичните търгове ще се проведат на 17.02.2022 г. - първа дата и на 23.02.2022 г. - втора дата в Заседателната зала на Общински съвет - Ловеч.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот с площ 142590 кв.м., НТП: нива, находящ се в местността „Ветрен” по КККР на с. Радювене, община Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 08.09.2021 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.