Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви за търгове и конкурси

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20 (двадесет) стопански години на земеделски земи – частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения - овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови)

Търговете ще се проведат на 20.09.2023 г. в заседателната зала на Община Ловеч, ул. "Търговска" № 22, 2-ри етаж.

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2023/2024 г.

Първоначалните и повторните публични търгове ще се проведат в заседателната зала на Общински съвет - Ловеч, находяща се в сградата на общинската администрация, 2-ри етаж.

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 г. на имот – публична общинска собственост, представляващ: лекарски кабинет с манипулационна с площ 41 кв. м в с. Пресяка

Публичният търг е насрочен да се проведе на 07.08.2023 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация.

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива/изоставена орна земя от ОПФ в землището на с. Радювене за срок от 5 стопански години: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028

Публичните търгове ще се проведат на 04.07.2023 г. от 15:30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ловеч.

Обявление за провеждане на Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост

Относно: незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.505.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, с площ 7798 кв.м, адрес на поземления имот: гр. Ловеч, Източна промишлена зона.