Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви за търгове и конкурси

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива/изоставена орна земя от ОПФ в землището на с. Радювене за срок от 5 стопански години: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028

Публичните търгове ще се проведат на 04.07.2023 г. от 15:30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ловеч.

Обявление за провеждане на Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост

Относно: незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.505.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, с площ 7798 кв.м, адрес на поземления имот: гр. Ловеч, Източна промишлена зона.

Обявление за провеждане на конкурс за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 69523.524.928 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Радювене, община Ловеч

Относно: поземлен имот с адрес: с. Радювене, ул.“Кирил и Методий“ №18.

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с площ 43961 кв.м., НТП: друг вид земеделска земя, в местността „Камъка" по КККР на с. Умаревци, община Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 09.11.2022 г. от 15:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация.