Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви за търгове и конкурси

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с площ 43961 кв.м., НТП: друг вид земеделска земя, в местността „Камъка" по КККР на с. Умаревци, община Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 09.11.2022 г. от 15:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация.

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2022/2023 г.

Обект на публичните търгове са земеделски земи (пасища и ливади) от ОПФ, описани в Приложение № 1 към заповедта по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена и размер на депозита.

Община Ловеч обявява провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост с идентификатор 23666.112.371 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Дренов, oбщина Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 28.07.2022 г. от 15:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Община Ловеч обявява провеждането на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2022/2023 г.

Първоначалните и повторните публични търгове ще се проведат в заседателната зала на Общински съвет - Ловеч, находяща се в сградата на общинската администрация, 2-ри етаж.

Община Ловеч обявява провеждането на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

Относно: отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива/изоставена орна земя от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от пет стопански години: 2022/2023 г. 2023/2024 г„ 2024/2025 г., 2025/2026 г. и 2026/2027 г.

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1330 по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе", гр. Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 21.04.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Община Ловеч обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 46396.167.24 с площ 99987 кв.м., НТП: нива, местност „Арите" по КККР на с. Малиново

Публичният търг ще се проведе на 30.03.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация.