Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви за търгове и конкурси

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот с площ 142590 кв.м., НТП: нива, находящ се в местността „Ветрен” по КККР на с. Радювене, община Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 08.09.2021 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – водоем, съставляващ поземлен имот с идентификатор 20420.219.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Деветаки

Търгът е насрочен да се проведе на 24.03.2021 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – язовир „Селище-2“ по кадастралната карта на с. Владиня, община Ловеч

Търгът е насрочен да се проведе на 24.03.2021 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация.