Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви за търгове и конкурси

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в с. Горно Павликене и с. Слатина, Община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание Заповеди №№ З-1779/30.10.2020 г., З-1778/30.10.2020 г. и З-1777/30.10.2020 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 202/24.09.2020 г., №203/24.09.2020 г. и №204/24.09.2020 г. на Общински съвет-Ловеч,…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост по плана на новообразуваните имоти на местност "Ак баир", гр. Ловеч

О Б Щ И Н А  Л О В Е Ч   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   На основание Заповед №З-1489/25.09.2020 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 189/27.08.2020 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 14.10.2020 г.…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот за животновъден комплекс, по КККР на с. Дойренци, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № З-1283/18.08.2020 г.  на Кмета на Община Ловеч, на 09.09.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост

Относно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.966.1.13, намиращ се в сграда №1, с брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда – многофамилна (партерен етаж в ЖСК "Сердика").…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1317 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, гр.Ловеч, община Ловеч

 Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост.