Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 43952.164.8 с площ 12733 кв.м., НТП: нива, в местността „Горни бостаниˮ по КККР на гр. Ловеч, Община Ловеч