Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет стопански години (2020/2021 г; 2021/2022 г; 2022/2023 г; 2023/2024 г; 2024/2025 г.) на земеделски земи с НТП: нива или изоставена орна земя от ОПФ в землищата на Община Ловеч