Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделски земи с НТП: нива или изоставена орна земя от ОПФ в землищата на Община Ловеч