Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост

О Б Щ И Н А  Л О В Е Ч

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

На основание Заповед № З-800/02.06.2020 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №60/13.02.2020 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 22.06.2020 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.966.1.13, намиращ се в сграда №1, с брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда – многофамилна (партерен етаж в ЖСК "Сердика"), разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.966 по КККРр на гр. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК гр.София, адрес на имота: гр. Ловеч, ул."Търговска" №65, ет.1, обект 13, с брой нива на обекта: 1, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, с площ 126.00 /сто двадесет и шест/ кв.м., ведно с идеалните части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, стар идентификатор: 43952.506.966.1.1, при граници: Ниво:1 - Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43952.506.966.1.14; под обекта: няма; над обекта: 43952.506.966.1.3, 43952.506.966.1.2, 43952.506.966.1.1, съгласно АЧОС №54821/04.05.2017 г. и схема №15-91784/30.01.2020 г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от СГКК-гр. Ловеч.

Началната тръжна цена е 115 070,00 /сто и петнадесет хиляди и седемдесет/ лева без включен ДДС.

Депозитната вноска за участие в размер на 11 507,00 /единадесет хиляди петстотин и седем/ лева, се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Право на участие имат юридически и физически лица.        

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 19.06.2020 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 26.06.2020 г. от 13:30 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 25.06.2020 г.

Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.