Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1317 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, гр.Ловеч, община Ловеч

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

 

О Б Я В Л Е Н ИЕ

 

 

На основание Заповед № З-1161/29.07.2019 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решения №№ 432/23.05.2017 г. и 1034/27.06.2019 г. на Общински съвет-Ловеч, ще се проведе на 19.08.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1317 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, гр.Ловеч, община Ловеч, одобрен със Заповед № 521/27.10.2010 г. на Областен управител на област Ловеч, вид на територията-селско стопанство, начин на трайно ползване-ниви, категория на имота-VI, с площ от 464 кв.м., при съседи: 43952.558.535, 43952.558.1212, 43952.558.553, 43952.558.537, съгласно АЧОС №54822/04.05.2017 г. и скица № 04-156/09.05.2019 г., издадена от Община Ловеч.

Началната тръжна цена е в размер на 800,00 /осемстотин/ лева без ДДС.

Депозитна вноска за участие в размер на 80,00 /осемдесет/ лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

 За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Право на участие имат юридически и физически лица.        

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 16.08.2019 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 23.08.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 22.08.2019 г.

Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.