Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение относно справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в Община Ловеч за провеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Във връзка с насрочените на 04.04.2021 г. избори за народни представители за Народно събрание, ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс както следва:

- за град Ловеч - в общинска администрация, етаж 1, стая 103 и стая 106 и справки на телефон 068 688-282 и тел. 068 688-284.

- за населените места в Община Ловеч - при Кметовете на кметства и Кметските наместници.

Справките и корекциите могат да се извършват в съответствие с изискванията на Изборния кодекс,  както следва:

1. В срок до 20.03.2021 г. до 17.00 ч. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление по образец, подписано саморъчно или чрез упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през e-mail: obshtina@lovech.bg  (Приложение № 14-НС). Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя, или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс.

2. До 20.03.2021 г. до 17.00 ч.. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 12-НС), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал.1 и ал. 4 от Изборния кодекс). Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес.

3. До 27.03.2021 г. до 17.00 ч.  всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец  (Приложение № 8-НС), съгласно чл.43, ал.2, от Изборния кодекс.

4. До 20.03.2021 г. до 17.00 ч. се издава удостоверение за гласуване на друго място, само на кандидатите, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес след подаване на заявление по образец (Приложение № 18-НС) съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс.

 

На сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен следният адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора. Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.