Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение относно справки и корекции по избирател. списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в населените места на общината в сградата на кметството (кметския наместник) за провеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Във връзка с престоящите избори на 04.04.2021 г. за народни преставители за Народно събрание, ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в сградата на кметството (кметския наместник) от 12.02.2021 г., както следва:

1. В срок до 20.03.2021 г. до 17.00 ч. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление по образец, подписано саморъчно или чрез упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през e-mail: obshtina@lovech.bg (Приложение № 14-НС). Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс.

2. До 20.03.2021 г. до 17.00 ч.. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 12-НС), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал.1 и ал. 4 от Изборния кодекс). Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес.

3. До 27.03.2021 г. до 17.00 ч..  всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец  (Приложение № 8-НС), съгласно чл.43, ал.2, от Изборния кодекс.