Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

За нас

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

тел: 068/601 367, e-mail: pic.lv@abv.bg

 

Общински съвет по наркотични вещества Ловеч (ОбСНВ) изпълнява националната и местна политика в областта на превенция на злоупотребата с психоактивни вещества. Организацията и дейността на ОбСНВ се определя с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества. Общинският съвет по наркотични вещества Ловеч разработва, осигурява и координира изпълнението на Общински и Национални програми за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици.

Дейността в областта на борбата срещу наркотиците на ОбСНВ  се базира на Националната стратегия за борба с наркотичните вещества 2020-2024 г. и План за действие към нея. За изпълнение на поставените задачи и оперативна координация на дейностите, към ОбСНВ се създават Превантивно-информационни центрове /ПИЦ/, които са действащото звено на Общинските съвети. ОбСНВ и ПИЦ Ловеч изготвят годишни програми за дейността си, организират и координират изпълнението на програмите и отчитат изпълнението на дейностите по тях пред Общински съвет Ловеч и пред Национален съвет по наркотични вещества /НСНВ/. В тази връзка се планират и осъществяват дейности  в следните основни направления: информационно, превантивно, координиращо и консултативно. Изброените превантивни дейности са в съответствие с разработените принципи и стандарти за добра практика в областта на превенцията на употребата на наркотици.

 

Превантивно-информационната дейност е насочена към:

 • Превенция на употребата на наркотични вещества, намаляване на търсенето, предлагането и злоупотребата с психоактивни вещества;
 • Организиране на работни срещи, обучения и дискусии на различни теми с ученици, учители, родители, педагогически съветници и медицински специалисти;
 • Организиране и провеждане на кампании във връзка с Международни дни, тематично свързани с дейността на ОСНВ и ПИЦ;
 • Кинолектория - прожектиране на тематични филми и провеждане на свободен разговор по темата;
 • Изготвяне на брошури и разпространение на информационни материали свързани с дейността;
 • Провеждане на проучвания, анкети и тяхното анализиране;
 • Осъществяване на консултации на семейства и лица с общ превантивен характер, както и  консултации на употребяващи и наркозависими, семействата им, осигуряване на кризисни интервенции и насочване за лечение;
 • Разработване и прилагане на алтернативни форми за прекарване на свободното време на младите хора чрез програми за спортна и младежка дейност.

 

ОбСНВ и ПИЦ Ловеч работят в партньорство с ръководствата на учебните заведения в област Ловеч, педагогическите съветници и психолози в образователните институции, инспекторите от Детска педагогическа стая, Отдел „Закрила на детето”, МКБППМН, РЗИ, БЧК, РУО, ОД на МВР Ловеч, Районен съд, Окръжен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура, Държавна психиатрична болница Ловеч, младежки и неправителствени организации.

Извършвайки превантивни дейности ОбСНВ и ПИЦ  спазват  следните етични принципи: законосъобразно поведение на изпълнителите; зачитане правата и автономията на участниците; реални ползи за участниците; да няма вреди за участниците; предоставяне на достоверна информация; получаване на информирано съгласие; доброволно участие; гарантирана поверителност; адаптиране на интервенцията към нуждите на участниците; включване на участниците като партньори; фокусиране върху здравето и безопасността.

Дейността на ОбСНВ и ПИЦ към Община Ловеч е регламентирана в Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, както и в Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества.

Ежегодно ОбСНВ Ловеч подготвя и представя в Националния съвет по наркотични вещества към Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи Годишен доклад относно ситуацията, свързана с употребата и разпространението на наркотичните вещества в Община Ловеч.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1. Ограничаване на разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора, чрез:

 • повишаване на информираността по проблемите на наркоманиите;
 • развиване на личностни и социални умения и компетенции;
 • формиране на нагласи за здравословен начин на живот;
 • повишаване на гражданската активност;
 • стимулиране на творческия им потенциал;
 • реализиране на алтернативни дейности и конструктивно организиране на свободното им време;
 • засилване на протективните фактори, откриване и подпомагане на резервите и потенциала на семейната и училищна среда.

2. Повишаване на информираността на родители, учители и специалисти по отношение на наркотиците и зависимостите.

3. Промяна в обществените нагласи по отношение на зависимите.

 

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
 • Екипът на ОбСНВ и ПИЦ към Община Ловеч е разработил и успешно прилага:

- пет общински програми за универсална превенция, насочени към деца и младежи от 1 до 12 клас. ПревантивнидейностипотяхсереализиратвъввсичкиучилищанатериториятанаградЛовеч;

- индикативна програма за деца и младежи в риск.

 • С Решение на Министерския съвет № 528 от 30.07.2020 г. бе приета Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г. С приемането на документа са утвърдени за изпълнение две Национални програми /НП/ за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда от 5 до 7 клас и от 8 до 11 клас, които са одобрени от МОН и МЗ, НЦОЗА и Секретариат на НСНВ. Реализиране на дейностите по двете НП  стартираха в град Ловеч през 2020 г.

 

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

1. Телефонно и интернет консултиране:

- телефон: 068/601 367

- e-mail адрес: cvetomira.marinova@abv.bg

 • Консултиране на младежи и техните семейства за видовете наркотични вещества, признаците на употреба, етапите на зависимост;
 •  Консултиране на родители и близки как да разговарят с децата за наркотиците; как да разберем дали детето ни има проблеми с наркотични вещества;
 • Мотивация за водене на здравословен начин на живот;

2. Насочване към институции с лечебни и рехабилитационни програми на територията на цялата страна и извън нея:

 • Центрове и програми за информация и превенция;
 • Места за детокс;
 • Субституиращи и поддържащи програми;
 • Рехабилитационни програми;

 

ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

С цел изграждане на човешки ресурс от специалисти в превенция на употребата на наркотични вещества ОбСНВ и ПИЦ Ловеч провеждат обучения, както и информационни кампании на училищни специалисти, представители на ДПС, МКБППМН, медицински персонал, социални работници и психолози.

При заявено желание се сформират обучения и на училищни специалисти и в малките общини на територията на област Ловеч.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч