Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проведе се първото заседание на работната група на Община Ловеч за подготовка на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 година

Със Заповед № З-1202/29.07.2020 г. кметът на Община Ловеч сформира работна група, която да администрира подготовката и одобрението на План за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021-2027 г. в състав:

 1. Даниела Цанова - секретар на община Ловеч - ръководител на работната група и

Членове:

 1. инж. Цветан Георгиев - зам.-кмет общинска собственост, икономическа политика и местни приходи;
 2. Венцислав Христов - зам.-кмет образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности;
 3. Даниел Колев - зам.-кмет строителство, архитектура, градоустройство и екология;
 4. арх. Минчо Петков - главен архитект;
 5. инж. Тони Паричев - директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“;
 6. Христо Тотев - директор на дирекция „Местни приходи“;
 7. арх. Даниела Златанова - директор на дирекция „Устройство на територията”;
 8. д-р Димитър Димитров - директор на дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“;
 9. инж. Петър Деков - началник отдел МУП, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“, Община Ловеч;
 10. Нора Петкова - главен експерт ППП, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“, Община Ловеч;
 11. Марияна Йочева - гл. експерт СПП, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“, Община Ловеч;
 12. Христо Троански - старши експерт в дирекция АКРДС, Областна администрация - Ловеч;
 13. инж. Росица Денчева - главен експерт в дирекция АКРДС, Областна администрация - Ловеч;
 14. Галина Петрова - председател на УС на сдружение „ЕКОМИСИЯ - 21“;
 15. инж. Радослав Парашкевов - представител на КИИП - Ловеч;
 16. инж. Преслав Славчев - представител на КСБ ОП-Ловеч;
 17. инж. Христо Семков - представител на ВиК-Ловеч;
 18. Мария Недялкова - председател на УС на сдружение „Закрила“;
 19. Весела Цанкова - председател на УС на сдружение „Граждански инициативи - гр. Ловеч“;
 20. Ралица Попова - представител на сдружение „Знание“;
 21. Ангел Заимов - представител на Общински съвет - Ловеч;
 22. инж. Милен Свиленов - представител на Съвет за икономическо развитие на община Ловеч;
 23. Деан Дяков - ръководител район - ЧЕЗ Разпределение - Ловеч;
 24. арх. Деница Славчева - представител на КАБ РК-Ловеч;
 25. арх. Емилия Христова - представител на КАБ РК-Ловеч;
 26. Ренета Бамбалова - председател на УС на СНЦ „ИРЕГО“, в качеството си на изпълнител по договор по възлагане № ДВ-624/07.07.2020 г. с предмет „Разработване на План за интегрирано развитие на Община Ловеч /ПИРО/ за периода 2021-2027 г.“

На 10 август 2020 г. от 11.00 часа се проведе първото заседание на работната група. С протокола от заседанието може да се запознаете тук

Приети бяха правила за работа, обсъдена беше нормативната рамка, индикативните  етапите на подготовка, съгласуване, разработване, приемане, изпълнение, актуализация и мониторинг на ПИРО.

До 20.08.2020 г. се провежда анкета чрез интернет страницата на общината.

Предстои провеждане на теренни проучвания и работни срещи със заинтересованите страни, с икономическите и социалните партньори, кметовете на кметства и кметските наместници и други страни и организации, имащи отношение към развитието на общината.

Всички предложения за разглеждане от работната група може да изпращане на следния адрес на електронна поща: kmet@lovech.bg