Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС

В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Актуализация от 20.05.2020 г.

 

Във връзка с констатирани случаи на заболели от коронавирус в България и с цел предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, Община Ловеч въвежда допълнителни мерки и ограничения и прави следните препоръки, считано от 11.05.2020 година:

1. В системата на образованието - в училищата, детските градини, ЦПЛР и общежитията на територията на Община Ловеч:

Мерки на държавата:

Заповед № РД-01-272/20.05.2020г. на Министъра на здравеопазването:

 • Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища, университети и в други обучителни институции и организации. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 • Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица. независимо от правно-организационната им форма.
 • Детските градини остават затворени до 21 май, 2020 г. включително

Мерки на Община Ловеч:

- Център за обществена подкрепа, Младежки дом, Центрове за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс и ученическо общежитие, спортна зала, репетиционни зали продължават да са с преустановена дейност;

- Директорите на училища и Центрове за подкрепа на личностно развитие да не допускат провеждането на занимания и репетиции в залите и спортни прояви във физкултурните салони;

- Детските градини остават затворени до 31 май, 2020 г. включително. Отварянето на детските градини за посещение ще се извърши на 1 юни  съгласувано с родителите само след осигурени строги санитарно-хигиенни условия.

2. В системата на здравеопазването и социалните грижи - в домовете за стари хора, центровете за настаняване от семеен тип, защитените жилища и детските ясли:

Мерки на държавата:

Заповед № РД-01-272/20.05.2020г. на Министъра на здравеопазването:

 • Преустановява се посещението на децата в детските ясли до 21 май 2020 г.

Мерки на Община Ловеч:

 • Детските ясли остават затворени до 31 май, 2020 г. включително. Отварянето на детските ясли за посещение ще се извърши на 1 юни  съгласувано с родителите само след осигурени строги санитарно-хигиенни условия.
 • Забраняват се посещенията на външни лица /свиждания/в специализирани институции за социални услуги в това число за социални услуги от резидентет тиm за деца и възрастни.

- Домашен социален патронаж работи, съгласно указанията на МТСП и АСП;

- Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с психични увреждания продължават да обслужват потребителите с дистанционен режим на работа.

- Считано от 11.05.2020 г. се възобновява дейността на Детска млечна кухня, при спазване на всички противоепидемични мерки.

- Директорите и управителите на социалните заведения и Домашен социален патронаж да не допускат на работа служители, проявяващи симптоми на респираторни заболявания;

- Забранява се събирането на хора и провеждане на организирани мероприятия  в клубовете на инвалида на територията на общината до отшумяване на заболяването.

3. В културните институти - читалища, музей, библиотека, галерия, театър, клуб на културните дейци и др.:

- Преустановено е провеждането на масови мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и др.).

- Клуб на културните дейци е с преустановена дейност.

- Допускат се посещенията в музеи, галерии, библиотеки и кина при 30% заетост на местата от общия капацитет и допълнителни мерки за дезинфекция.

-Туристически обекти на открито са отворени за посещения съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г..

- В обектите – общинска собственост, предоставени за ползване от читалища, са преустановени всички занятия и репетиции;

4. В сградата на общинска администрация и административните сгради на кметствата, особено в центровете за работа с граждани:

- Предприети са мерки за текуща интензивна дезинфекция и осигурени измиващи и дезинфекциращи препарати в санитарните помещения.

- Служителите работят с лични предпазни средства- маски и ръкавици, зад предпазно стъкло, оборудвани със шлемове.

- Физическите и юридическите лица да ограничат ползването на услуги на място на гише в общинска администрация и то само по въпроси само от изключителна необходимост. Жалби, сигнали и заявления да се изпращат на електронната поща на Община Ловеч или чрез инфраструктурата на Държавна агенция електронно управление, заплащането да става чрез:

- Виртуален пост терминал чрез сайта на община Ловеч -https://mdt.lovech.bg/OnlineReportWSClient/

- онлайн платформи за разплащания Icard и Epay на адреси https://www.epay.bg/v3main/front

https://icard.com/bg

- За осъществяване на срещи със служители при крайна необходимост е осигурено помещение на първи етаж в административната сграда на общината.

Мерки на Община Ловеч:

4.1 Тъжни и радостни ритуали се провеждат при следните условия:

- сватби, кръщенета и други радостни ритуали се провеждат на открито или закрито, като при провеждане на закрито в обредните зали се допускат не повече от 10 лица, на нормативно определеното разстояние и с лични предпазни средства;

- при извършване на погребения поклонението се извършва на открито; забранява се ползването на залите за поклонение до второ нареждане.

- служителите на БД „Обредни дейности“ и траурните агенции да спазват всички изисквания на българското законодателство, с повишено внимание към изпълнение на разпоредбите на чл. 22 от Наредба № 2 от 21 април 2011 г. на Министерство на здравеопазването; ръководителите на БД „Обредни дейности“ и траурните агенции да предприемат всички необходими действия и осигурят всички защитни средства за опазване здравето на своите служители и гражданите.

5. Община Ловеч отменя обявените масови мероприятия и събития:

- от календара на културните събития;

- от календара на спортните събития;

- не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и закрити места.  Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 участници без състезателен характер, без публика и само на открити места.

- считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст.

- организираните пролетни почиствания по квартали, райони и населени места;

- ограничава провеждането на традиционния пазарен ден в сряда, до отшумяване на заболяването, фермерският пазар се провежда при строго регламентирани правила и при спазване разпорежданията на Министъра на здравеопазването;

- ограничава командировките на служители на общината за участие в обучения, курсове, семинари и др. пътувания, освен при изключителна необходимост;

- допуска се участие на служителите в уебинари;

- събитията се провеждат и отразяват онлайн;

- приканва физическите и юридическите лица според техните възможности да ползват електронните административни услуги, предоставяни от общинска администрация. Община Ловеч предлага 94 електронни услуги.

- приканва физическите и юридическите лица заплащат своите данъци и такси по електронен път чрез:

- Виртуален пост терминал чрез сайта на община Ловеч -https://mdt.lovech.bg/OnlineReportWSClient/

- онлайн платформи за разплащания Icard и Epay на адреси https://www.epay.bg/v3main/front

https://icard.com/bg

6. Община Ловеч предприема допълнителни мерки за повишаване бдителността при осигуряване на пропускателния режим в сградата на общинска администрация, задължителен и за ползвателите на офиси на четвърти етаж.

 • Осигурява строг пропускателния режим в сградата на общинска администрация, задължителен и за ползвателите на офиси на четвърти етаж. 
 • Провежда активна борба с евентуална дезинформация чрез постоянни съобщения на Община Ловеч на интернет страницата на общината, във фейскбук страницата на общината и чрез съобщения, разпространявани от пресцентъра до медиите, редовни информации за предприетите мерки,  както и  с полезни съвети за населението.

7. Кметовете на кметства и кметски наместници и служителите на социалния патронаж:

- Извършват ежедневно наблюдение на уязвимите групи – възрастни, болни, самотно живеещи и хора в тежко социално положение за евентуални признаци на тежки респираторни заболявания. При установяването им е обаждат незабавно по телефона на личния лекар на лицето.

- Информират по подходящ начин населението и повишат вниманието към мерките за предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването.

8. Задължава фирмите, извършващи обществен превоз на пътници и таксиметров превоз да предприемат мерки за текуща дезинфекция на превозните средства.

Мерки на Община Ловеч:

Считано от 11.05.2020 г. се възстановява частично обслужването по републиканската, областната и общинската транспортни схеми, съгласно Заповед № З-714/15.05.2020 г.

9. Препоръчва на собствениците на търговски обекти, банки и центрове за работа с клиенти:

- да предприемат мерки за текуща дезинфекция на търговските обекти;

- да повишат хигиенните изисквания към персонала;

- да задължат персонала да ползва лични предпазни средства;

- да осигурят пропускателния режим в обектите и спазване на дистанция между клиентите.

- да изискват ползването от всички посетители на лични предпазни средства.

10. Препоръчва на собствениците хотели  и места за настаняване:

- да предприемат мерки за текуща дезинфекция в обектите;

- да повишат хигиенните изисквания към персонала;

- да осигурят измиващи и дезинфекциращи препарати в санитарните възли.

- да осигурят изхранването на настанените в стаите.

11. Общинският оперативен щаб приканва гражданите на общината да спазват разпоредбите на компетентните държавни, общински и здравни органи, препоръчва ограничаване до минимум на социалните контакти, посещенията в административни сгради, препоръчва да следят обстановката в страната, да преустановят пътуванията до районите с констатирани случаи на заболели от коронавирус, да спазват лична хигиена и при необходимост да се обадят на денонощни телефони за подаване на сигнали на Община Ловеч 0884215092, 068 601276 и 068 688 396.

Здравно неосигурени лица или лица без избран общопрактикуващ лекар могат да потърсят помощ на тел. 112 или на телефони 068 699428 и 068 699436 на РЗИ.

12. Отдел „Контрол и сигурност“  да съдейства на органите на МВР и другите компетентни органи при възникнали проблеми.

Мерки на Община Ловеч:

Създава два екипа за ежедневен контрол по спазване на мерките, въведени от държавата и общината, с представители на: Община Ловеч, РУ-Ловеч на МВР, РЗИ – Ловеч и ОДБХ - Ловеч.

13. Продължава подпомагане дейността на държавните и общински органи за справяне с разпространението на коронавируса и оказване на помощ и доставяне на продукти и лекарства на възрастни хора и хора в тежко социално положение съвместно със Сдружение „Граждански инициативи“ и БЧК.

14. Остават на разположение медицинските лица от училищата, детски ясли и градини и доставчици на социални услуги за включването им в дейности в помощ на държавните и общински органи за справяне с разпространението на коронавируса и оказване на помощ на възрастни хора и хора в тежко социално положение и в помощ на дейността на Детска млечна кухня.

15. Укрепване на доброволческата мрежа в Ловеч и населените места в общината с партньори:

 • Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“;
 • Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“,
 • Домашен социален патронаж;
 • Областен съвет на Български червен кръст – Ловеч;
 • Доброволческото формирование но Община Ловеч.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч