Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Правилник за организация и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Ловеч

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОВЕЧ

 

 

 

ПРАВИЛНИК

за организация и реда на работа на Общински фонд

за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Ловеч

 

 

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Предмет:

Чл. 1. С този правилник се определят органите, реда и условията по финансово подпомагане за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодието на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Ловеч.

Средства:

Чл. 2. (1) Средствата в Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица. живеещи на семейни начала в Община Ловеч се осигуряват от бюджета на община Ловеч.

  1. Средства могат да се набират и чрез публични финансови програми и проекти, дарителски и благотворителни кампании.
  2. Средствата за Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Ловеч се определят всяка календарна година, заедно с бюджета на община Ловеч, по предложение на комисията по този правилник.

Органи:

Чл.З. (1) Дейността на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица. живеещи на семейни начала в община Ловеч се извършва от петчленна Комисия, в състава на която участват: общински съветник, представител на неправителствена организация с дейност в областта на репродуктивното здраве, двама акушер гинеколози, представител на общинската администрация или други лица, избрани от Общински съвет Ловеч.

(2) В работата на комисията участват и вещи лица - медицински специалисти, с придобита специалност „акушерство и гинекология" и по възможност с допълнителна квалификация или опит в областта на асистираната репродукция или стерилитета. При необходимост от специфични медицински познания на заседанията на комисията участват и други специалисти по конкретни случаи.

  1. Средствата от общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания се отпускат с решение на комисията по чл.З.
  2. Решенията на комисията по чл.З се изпълняват от кмета на общината.

Чл.4. Административната дейност на комисията се осигурява от служител на общинската администрация - член на комисията.

..........

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч