Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества Ловеч

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

към Община Ловеч

/актуализиран на 07.03.2017 г./

 

Раздел I

Общи положения:

Чл. 1. (1) Съгласно чл.15, ал. 1 от ЗКНВП се създават Общински съвети по наркотични вещества в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области.

(2) Правилникът урежда организацията и дейността на Общинския съвет по наркотични вещества Ловеч към Община Ловеч, наричан по- нататък Съвета.

(3) Съветът е орган за провеждане на Общинската политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, съобразно Националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества.

 

Раздел II

Организация на Съвета:

Чл. 2. (1) Съветът е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове.

(2) Председателят и Секретарят на Съвета се назначават от Кмета на Община Ловеч, въз основа Решение на Общински съвет.

(3) Членове на Съвета са представители на:

 • Представител на Районно управление на МВР Ловеч;
 • Представител на Окръжна прокуратура;
 • Представител на Районен съд;
 • Представител на Районна прокуратура;
 • Представител на Регионално управление на образованието;
 • Представител на Регионална здравна инспекция;
 • Представител на Държавна психиатрична болница;
 • Представител на Митническо бюро Ловеч;
 • Представител на Община Ловеч;
 • Представител на Младежки общински съвет;
 • Представител на „Социално подпомагане";
 • Представител на Държавна агенция за закрила на детето.

(4) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета могат да участват и представители на юридически лица с нестопанска цел, на лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения, и на други организации.

Чл. 3. (1) Председателят на Съвета:

 1. Представлява Съвета.
 2. Ръководи заседанията и цялостната работа на Съвета.
 3. Внася  предложения и въпроси за разглеждане от Общинска администрация и Общински съвет, във връзка с дейността на Съвета и Превантивно информационен център за борба с наркотичните вещества .
 4. Подписва протоколите от заседанията на Съвета.
 5. Координира дейността на Съвета с Националния съвет по наркотични вещества

(2). В отсъствие на Председателя, неговите функции се изпълняват от определен от него заместник, който се определя писмено.

Чл. 4. Секретарят на Съвета:

 1. Организира подготовката на заседанията на Съвета.
 2. Координира изпълнението на взетите на заседанията решения.
 3. Води протоколите от заседанията на Съвета.
 4. Съхранява протоколите от заседанията с приложените документи и решенията на Съвета.
 5. Изготвя документи и материали за кореспонденция.
 6. Координира дейността на Превантивно информационен център за борба с наркотичните вещества.

Чл. 5. (1) Съветът е постоянно действащ орган, който провежда най- малко две редовни заседания в годината.

(2) Заседанията на Съвета се свикват от неговия Председател.

(3) Съветът има право да провежда извънредни заседания по инициатива на всеки от членовете му.

Чл. 6. Всяко заседание се провежда по дневен ред, изготвен от Секретаря, който се изпраща на членовете на Съвета най-малко 7(седем) дни преди заседанието, заедно с материалите по дневния ред.

Чл. 7. (1) Заседанията на Съвета са закрити. В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета могат да участват и председатели на Общинските съвети по наркотични вещества в общините от съответната област, служители на Превантивен информационен център Ловеч, както и представители на неправителствени и други организации.

(2) Всеки член на Съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред.

Чл. 8. (1) Заседанията на Съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание.

Чл. 9. (1) Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете на Съвета.

(2) Съветът може да проведе тайно гласуване за решение на конкретен въпрос, по предложение на всеки от членовете.

Чл. 10. За всяко заседание Секретарят води протокол, към който се прилагат и документите, които са били предмет на обсъждане от Съвета.

Чл. 11. Съгласно чл.15а, ал.2 от ЗКНВП и чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, в края на всяка година Съветът отчита дейността си пред Националния съвет по наркотични вещества.

 

Раздел III

Функции на Съвета:

Чл. 12. Съветът по чл. 1. има следните функции:

 1. Разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба с наркотични вещества в Община Ловеч.
 2. Създава Превантивен информационен център за борба с наркотичните вещества (ПИЦ), като действащо звено към Съвета.
 3. При осъществяване на своите функции си сътрудничи и обменя информация с други институции и организации.
 4. Обединява и координира усилията на институциите и НПО срещу употребата на наркотични вещества.
 5. Предлага на Общински съвет проект на бюджет за провеждане на общинската политика в тази област.
 6. Представлява местната общественост пред националната и местна власт при обсъждане и приемане на мерки по проблемите на наркотичните зависимости.

 

Раздел IV

Функции на ПИЦ:

Чл. 13. Превантивен информационен център (ПИЦ)-Ловеч, като оперативен орган на ОСНВ, осъществява превантивните дейности и програми на общинско равнище като взаимодейства с:

 1. Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Ловеч
 2. Окръжна прокуратура Ловеч;
 3. Окръжен съд Ловеч;
 4. ОДМВР - Областна дирекция на министерството на вътрешните работи ;
 5. Регионално управление на образование Ловеч;
 6. Държавна психиатрична болница Ловеч;
 7. Многопрофилна болница за активно лечение Ловеч;
 8. Митница Ловеч;
 9. Държавни и общински учебни заведения;
 10. Дирекция "Социално подпомагане", отдел „Закрила на детето";
 11. Център за обществена подкрепа (ЦОП) Ловеч ;
 12. Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ):1;2 и 3.
 13. МКБППМН (местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните)
 14. Български червен кръст;
 15. Неправителствени организации, фондации и медии.

Чл. 14. Превантивен информационен център (ПИЦ) към Община Ловеч, като оперативен орган на ОСНВ:

 1. Събира, съхранява и анализира информация на общинско равнище, която е необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на програмите по чл.12, т.1. от настоящия правилник.

 1. Организира работни срещи, семинари и конференции в областта на наркоманиите.
 2. Създава условия за информационно и инфраструктурно осигуряване дейността на Съвета.
 3. Усъвършенства и разширява сътрудничеството и партньорските взаимоотношения между институциите, организациите, НПО и медиите на национално и общинско ниво в борбата със зависимостите.
 4. Организира лекции, семинари, дискусии, тренинги, обучения и др. по тези теми с ученици, младежи, учители, педагогически съветници, медицински специалисти, родители.
 5. Осъществява консултативна дейност с деца и младежи в риск и техните родители.
 6. Подготвя, издава и разпространява информационни материали, свързани с дейността си.
 7. Съдейства за провеждане и организиране на различни ученически и младежки инициативи и кампании с превантивна насоченост.
 8. Осъществява ефективни програми на употребяващите и злоупотребяващи с наркотични вещества деца и младежи в риск.

Чл. 15. Съставът на ПИЦ се назначава от Кмета на Община Ловеч.

Чл. 16. (1) Дейността на звено ОбСНВ и ПИЦ се финансира със средства от републиканския бюджет, предоставени целево на Община Ловеч и със средства от общинския бюджет, включени в бюджета на Общината за съответната година по програми за:

 • Универсална превенция на употреба на психоактивни вещества;
 • Универсална превенция на ХИВ/СПИН;
 • Индикативна превенция;
 • Селективна превенция.

 

(2) Средствата за заплати и осигурителни плащания се осигуряват от републиканския бюджет по дейност "Отбрана и сигурност".

(3) При възможност, Община Ловеч отделя средства за дофинансиране.

(4) Дейността на звено ОбСНВ и ПИЦ може да се финансира и от дарения и спонсорство.

Чл. 17. При изпълнение на общинската политика, ПИЦ се контролира и ръководи от Общинския съвет по наркотични вещества Ловеч,Кмета на общината и упълномощено от него лице.

Чл. 18. При изпълнение на Националната политика звено ОСНВ и ПИЦ се ръководи методически от Националния съвет по наркотични вещества, чрез Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.

 

Раздел V

Преходни и заключителни разпоредби:

§1. Настоящият правилник е изготвен на основание чл. 15-21 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества.

§2. Правилникът се приема от ОСНВ и се утвърждава от Кмета на Община Ловеч.

§3. Изменения и допълнения на Правилника се приемат от ОСНВ- Ловеч, по предложение на Председателя или членовете на ОСНВ, след вземане на решение с обикновено мнозинство.

§4. Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Общинския съвет по наркотични вещества Ловеч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч