Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА /ОбСНВ/ - ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ОбСНВ е създаден в изпълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ бр. 56/2003 г.). Съставен е от Председател, секретар и членове от общинска администрация, Окръжен съд, Районен съд, Окръжна прокуратура, Районна прокуратура, Районно управление на МВР, Държавна психиатрична болница - Ловеч, Общински ученически съвет, Митническо бюро - Ловеч, Регионален център по здравеопазване и Регионален инспекторат по образованието. Основна задача на ОбСНВ е да осъществява координацията, ефективното взаимодействие и сътрудничество между институциите, НПО, младежките сдружения, медиите в усилията им за ограничаване на разпространението и употребата на психоактивни вещества. Съветът по наркотични вещества разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества на базата на данните, получени от различните източници на информация, прави оценка на нуждите в община Ловеч – от превенция, лечение и рехабилитация.

 

Председател: Венцислав Христов - зам.-кмет на Община Ловеч

тел: 068/688 244, e-mail: v.hristov@lovech.bg

Секретар: Нели Патаринска

тел: 068/601 367, e-mail: patarinsk_lv@abv.bg 

 

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА /ПИЦ/

ПИЦ е действащо звено към ОСНВ. Центърът осъществява следните дейности: събиране, проучване, съхраняване и анализиране на информация на общинско равнище, необходима за осъществяване на програмите за борба с употребата на наркотици на национално и местно ниво; усъвършенстване и разширяване на сътрудничеството и партньорските взаимоотношения между институциите, организациите, НПО и медиите на национално и общинско ниво в борбата със зависимостите; организира лекции, семинари, дискусии, тренинги, обучения и др. по тези теми с ученици, младежи, учители, педагогически съветници, медицински специалисти, родители; осъществява консултативна дейност с деца и младежи в риск и техните родители; осъществява консултативна дейност с деца и младежи в риск и техните родители анонимно онлайн; провежда проучвания и анкети; поддържа информационна система и база данни; подготвя, издава и разпространява информационни материали, свързани с дейността си; съдейства за провеждане и организиране на различни ученически и младежки инициативи и кампании с превантивна насоченост; оказва съдействие за реализиране на програма „Превенция и антиагресия“ за ученици от 1-4 клас;

 

ПИЦ осъществява ефективна превенция на употребяващи и злоупотребяващи с наркотични вещества с включването им в програми за спортна дейност и поощряване на творческия им потенциал.

 

ОСНВ и ПИЦ ежегодно изготвят Програма за превенция на употребата на наркотични вещества, съобразена с европейските стандарти за качество на Европейския център по мониторинг на наркотици и наркомании с център гр. Лисабон. Това е програма за универсална превенция, чийто основен принцип е засилване на протективните фактори и намаляване на рисковите фактори. Програмите изискват ангажирано участие и подкрепа от страна на училищното ръководство. Участието в тях е на доброволен принцип и не се заплаща. Превантивните дейности са насочени към различни целеви групи:

¨      Училищни специалисти - педагогически съветници, учители, класни ръководители, училищни психолози, училищни медицински сестри

¨      Родители

¨      Ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

За контакти: гр. Ловеч, бул. „България“ № 3, /сградата на Стоматологията, ет.3/

тел: 068/ 601 367

 

Екип:   

Мария Йорданова - ст. експерт  

Мариана Нешева - мл. експерт

Магдалена Димитрова - мл. експерт

Даниела Димова - Събева - мл. експерт

Йовка Тодорова - мл. експерт
 

 

Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества към Община  Ловеч предлага безплатни консултантски услуги при употреба, злоупотреба и зависимост от алкохол, наркотици и други психоактивни вещества „на живо“ и онлайн на e-mail: piclovech@abv.bg. Гарантирана анонимност.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА КЪМ ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА /ОСНВ/ И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР /ПИЦ/ ЗА БОРБА С НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА 2018 Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА /ОСНВ/ И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР /ПИЦ/ ЗА БОРБА С НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА 2017 Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА /ОСНВ/ И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР /ПИЦ/ ЗА БОРБА С НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА 2016 Г.

 

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж