Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен експерт „Устройствено планиране и инвестиционно проектиране“ в дирекция „Устройство на територията“

Относно: главен експерт „Устройствено планиране и инвестиционно проектиране“ в дирекция „Устройство на територията“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Мл. експерт „Пътна инфраструктура“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Относно: вакантна длъжност Мл. експерт „Пътна инфраструктура“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Мл. експерт „Пътна инфраструктура“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Относно: вакантна длъжност Мл. експерт „Пътна инфраструктура“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“.

Община Ловеч обявява конкурс за заемане на длъжността „Управител“ на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „ВЯРА“ – 1 работно място, с административен адрес: гр. Ловеч, ж.к. Младост № 44

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 08:30-12:00 часа и 13:00 - 16:30 часа в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, стая № 211 и 212, в срок до 16:30 часа на 23.06.2023 година.

Община Ловеч обявява подбор за следните длъжности: 2 щ. бр. за длъжност Сътрудник „Социални дейности“ и 1 щ. бр. за длъжност „Медиатор“ във фронт-офис

Относно: 2 щ. бр. за длъжност Сътрудник „Социални дейности“ и 1 щ. бр. за длъжност „Медиатор“ във фронт-офис.