Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Младежки дейности и спорт“ в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ в Община Ловеч

Конкурс за длъжността Главен експерт „Младежки дейности и спорт“  в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ в Община Ловеч.…

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Общинска собственост“ в отдел „Общинска собственост“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“ в Община Ловеч

Конкурс за длъжността Главен експерт „Общинска собственост“  в отдел „Общинска собственост“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“ в Община Ловеч.

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Сгради и съоръжения“ в отдел „Техническа инфраструктура и околна среда“, дирекция „Устройство на територията“ в Община Ловеч

Конкурс за длъжността Главен експерт „Сгради и съоръжения“  в отдел „Техническа инфраструктура и околна среда“, дирекция „Устройство на територията“ в Община Ловеч.  

ОБЩИНА ЛОВЕЧ обявява 1 брой вакантна длъжност Работник строителство в Бюджетна дейност „Комунални дейности“, Звено „Поддържане и ремонт на общински обекти“

Резултати от проведен на 29.08.2016 г. подбор за длъжността „Работник строителство“ в БД „Комунални дейности“

Началник отдел „Устройствено планиране, кадастър и регулация“

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от провеждането на конкурса за длъжността Началник на отдел „Устройствено планиране, кадастър и регулация“ в дирекция “Устройство на територията”, в Община Ловеч

Началник отдел „Техническа инфраструктура и околна среда“

На основание заповед № 956/06.06.2016 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността…