Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Приключили проекти

ПРОЕКТ „РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМОВ", ГР. ЛОВЕЧ“

ПРОЕКТ „РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМОВ", ГР. ЛОВЕЧ“ ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020   Приоритетна ос 3: „Регионална образователна…

ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НОВИ ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД "ТОДОР КИРКОВ" КВ. "ВАРОША", ГР. ЛОВЕЧ“

ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НОВИ ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД "ТОДОР КИРКОВ" КВ. "ВАРОША", ГР. ЛОВЕЧ   ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. Приоритетна…

ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ЛОВЕЧ - ЕТАП 2“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.     Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ Процедура за директно предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове…

ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ЛОВЕЧ - ЕТАП 1“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.     Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“   Процедура за директно предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове…

ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. ЛОВЕЧ И ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАЕТИ ОТ ДА "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" - СЕКТОР ЛОВЕЧ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.     Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“   Процедура за директно предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове…

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА В ГР. ЛОВЕЧ“

ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“  2014-2020   Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“   Процедура № BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“   ДОГОВОР № BG16RFOP001-5.001-0017-С01/…

ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ”

ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ Процедура за директно предоставяне на БФП: № BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“ Продължителност…

ПРOEKT „ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ“

ОП "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" 2014-2020; Приоритетна ос 4 "Tехническа помощ за управлението на ЕСИФ"; Процедура № BG05SFOP001-4.001 "Oсигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове"; Продължителност…

ПROEKT „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване“ Процедура за директно предоставяне на БФП 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» Продължителност…