Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили проекти

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ , от 24 февруари 2020 г., Община Ловеч  обявява прием на документи на лицата, попадащи в следните целеви групи: Хора с от 80 до 89,99 на сто степен…

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР. ЛОВЕЧ“

Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1