Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ ОБЩИНА ЛОВЕЧ И ОБЩИНА ЕРФУРТ”

ÐРÐÐÐТ âÐÐÐРÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐРТÐЬÐРСТÐÐ ÐРСЪТРУÐÐÐЧÐСТÐÐ Ð ÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐРРÐРÐÐТÐÐÐ ÐÐÐÐУ ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧ Ð ÐÐЩÐÐÐ ÐРФУРТâ

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

Схема за БФП ”Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”

Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”

Операция 4.2: „Междурегионално сътрудничество”

Продължителност на проекта: 10.04.2009 - 10.10.2010

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 112 211 лева

БФП: 103 359 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 8 852 лева

 

Основна цел на проекта:

Проектът има за цел да подкрепи региони от различни европейски страни да установят контакти и да изградят партньорства за сътрудничество помежду си. По този начин да се осъществява обмен на информация и добри практики, подпомагащи балансирано, хармонично и устойчиво развитие на страните  членки на ЕС. 

 

Дейности по проекта: 

Дейност 1: Сформиране на екип

Дейност 2: Реализация на мерки за осигуряване на информираност и публичност

Дейност 3: Работно посещение на специалисти от гр. Ловеч в гр. Ерфурт

Дейност 4: Семинар Бъдещето на европейския град – актуални въпроси на политиката на градско развитие и планиране

Дейност 5: Избор на консултант за предварително проучване, необходимо за разработката на план за развитие на гр. Ловеч

Дейност 6: Предварително проучване, необходимо за разработка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч

Дейност 7: Пилотен проект

Дейност 8: Кръгла маса Обитаването на градовете, на тема: „Подобряване състоянието на панелните жилищни комплекси в градовете – интегрирано управление и възстановяване на градска среда, участие на гражданите в процеса на планиране”

Дейност 9: Представяне на пилотния проект на световен форум в института по европейска урбанистика в университета „Баухаус” в гр. Ваймар, Германия

Дейност 10: Изготвяне на интернет страница

Дейност 11: Изготвяне на финални отчети

 

Постигнати резултати:

В процес на реализация на проекта, партньорът - община Ерфурт, предаде опит, знания и умения на експертите от община Ловеч в областта на градоустройственото планиране. Европейските общини установиха контакти и развиха дългосрочни партньорства за взаимопомощ и подкрепа в момента и в бъдеще. В резултат на реализирането на проекта са създадени и предпоставки за бъдещото устройствено планиране и изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч, както и интернет портал за обмен на опит, ноу-хау и добри практики в сферата  на устойчивото развитие на градската среда.    Пилотният проект е за жилищен квартал „Младост”, който е засегнат от проблемите на прехода – икономически и социални. Той се разработва в тясно сътрудничество с практикант и представители на „Баухаус” Университет, Ваймар, Германия, катедра Архитектура, Институт по Европейска урбанистика. Обхванати  са всички съществени елементи, касаещи качеството на обитаване в разработвания квартал - състояние на сграден фонд, процент празни жилища, степен на санираност на сградите, както и степента на изграденост на социалната мрежа – сгради от социалната и образователна структура, зелени площи и детски площадки.

Проектът е предпоставка за подобряване на икономическата, социална, жилищна и природна среда и обслужваща инфраструктура в Община Ловеч с цел увеличаване на нейната привлекателност за инвеститорите, укрепване на икономическия просперитет и пазара на труда и увеличаване на заетостта в региона.    
 

Екип за управление на проекта:

арх. Силвия Средкова-Аласбахи - Ръководител

Юлия Божкова - Технически сътрудник

Радка Кочева - Счетоводител

 
Проект „Изграждане на партньорство за сътрудничество и обмен на добри практики между Община Ловеч и Община Ерфурт” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител