Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП“

ÐРÐÐÐТ âÐÐÐÐ ÐЪÐÐÐÐÐÐСТРÐÐ ÐÐЦРРÐÐÐÐÐÐРС УÐРÐÐÐÐÐÐЯ Ð ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧ ЧРÐÐ ÐРÐÐÐСТÐÐЯÐÐ ÐРСÐЦÐÐÐÐРУСÐУÐÐ  ÐТ РÐÐÐÐÐÐТÐРТÐÐâ

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013

Процедура: „Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: „Разкриване  на социални услуги в общността”

Продължителност на проекта: 29.08.2013 - 31.03.2015

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 645 215 лева

БФП: 568 652 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 76 563 лева

 

Обща цел на проекта:

Да се реализира устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Организация и управление на дейността и провеждане на обществени поръчки

Дейност 2: Осигуряване на информация и публичност при изпълнение на проекта

Дейност 3: Подготовка и разкриване на социалните услуги и наемане на персонал

Дейност 4: Подготовка за преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в новоразкритите социални услуги от резидентен тип

Дейност 5: Предоставяне на социалната услуга в три „Центъра за настаняване от семеен тип“ за деца с увреждания

Дейност 6: Предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище“

 

Постигнати резултати:

В рамките на проекта са разкрити три „Центъра за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания и „Защитено жилище“ за младежи с увреждания с общ капацитет 50 места. Капацитетът на всеки от трите Центъра за настаняване от семеен тип е 14 места /12 + 2 за кризисно настаняване/, на Защитеното жилище 8 места. Екипът по деинституционализация и персоналът на новите услуги осъществи подготвителните дейности по преместването и адаптацията на децата и младежите.

Настанени са 42 деца и младежи с увреждания в 3 ЦНСТ-та и 1 защитено жилище. Назначени 44 души персонал на 3 ЦНСТ-та и 1 защитено жилище. Осигуреният адаптиран преход за деца и младежи, подлежащи на извеждане от институции намали рискът от  негативно влияние върху развитие на всяко от децата.

Осигурена е функционираща социална услуга „Защитено жилище“ и среда за живот близка до семейната за младежи с увреждания, изведени от специализирани институции.

След приключване на проектните дейности социалните услуги са разкрити като държавно делегирани дейности с финансиране от републиканския бюджет.

 

Eкип за управление на проекта:

Айтен Хасан - Ръководител

Георги Братоев - Координатор

Наталия Методиева - Счетоводител

Евдокия Попова - Експерт „Вътрешен мониторинг и логистика“

Стела Дончева - Експерт „Човешки ресурси и ТРЗ“

Радка Трифонова - Технически сътрудник

 

 

Проект „Нови възможности за деца и младежи с увреждания в община Ловеч чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч