Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ "ЕФЕКТИВЕН ЕКИП В ОБЩИНА ЛОВЕЧ"

ÐРÐÐÐТ "ÐФÐÐТÐÐÐÐ ÐÐÐÐ Ð ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧ"

ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ 2007-2013

Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14

Продължителност на проекта:  01.08.2014 - 01.08.2015

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 129 412 лева

БФП: 124 018 лева

СЪФИНАСИРАНЕ: 5 394 лева

 

Основна цел:

Изграждане на модерна и ефективна общинска администрация с високо ниво на компетентност на служителите за осигуряване на добро управление на Община Ловеч.

 

Целеви групи:

Служители с ръководни, експертни и технически функции от Общинска администрация, кмет и заместник-кметове на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Ловеч.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1:    Организация и управление на проекта

Дейност 2: Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация

Дейност 3: Специализирани обучения по ГИС (Географски информационни системи) 

Дейност 4: Обучение на тема „Екипна ефективност. Създаване, мотивиране и развитие“

Дейност 5: Обучение на тема „Стратегическо лидерство”

Дейност 6: Обучение на тема „Адаптивност и прилагане на иновативни решения“

Дейност 7: Обучение на тема „Публично и медийно представяне”

Дейност 8: Изпълнение на мерките за информация и публичност

 

Постигнати резултати:

Организирани и проведени са обучения по 10 теми от каталога на ИПА. Теми на обученията:

Семинар на тема „Оценка на индивидуалното изпълнение“

Курс на тема „Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики

Курс на тема „Административно регулиране и подобряване на бизнес средата“

Семинар на тема „Прилагане на закона за защита на личните данни“

Семинар на тема „Прилагане на закона за достъп до обществена информация“

Курс на тема „Методи за определяне размерите на местните данъци и такси“

Курс на тема „Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация“

Семинар на тема „Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране“

Курс на тема „Оперативна съвместимост - изисквания и реализация“

Курс на тема „Управление на информационната сигурност в администрацията“

Общо са обучени 69 служители от Общинска администрация.

 

Екип за управление на проекта:

Румен Петров Ралчев - Ръководител

Анелия Живкова Георгиева - Координатор

Събина Петьова Миленска-Иванова - Технически сътрудник

Наталия Тодорова Ангелова - Счетоводител

 

 

 

Проект „Ефективен екип  в Община Ловеч”, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч