Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ "Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация"

ÐРÐÐÐТ "ÐÑажданиÑе и обÑинаÑа â паÑÑнÑоÑи за пÑозÑаÑна и еÑекÑивна меÑÑна админиÑÑÑаÑиÑ"

Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ работи по проект „Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация” по ОП ”Административен капацитет”.
След кандидатстване на общините, НСОРБ определи 12 пилотни общини за реализиране на проекта.
Община Ловеч е сред одобрените, заедно с общините град Добрич, Свищов, Карлово, Шумен, Долни Дъбник, Мездра, Вършец, Правец, Враца, Свиленград, Сандански, Струмяни.
В рамките на проекта пилотните общини ще имат възможността да приложат комплексни мерки за повишаване ефективността и прозрачността в управлението си, като за целта ще бъдат пряко подкрепяни от проекта
            В процеса на реализация  пилотните общини трябва да сформират екипи по прилагане на дейностите по проекта с представители от общинската администрация и структурите на гражданското общество. 
            В екипа на общинска администрация Ловеч са включени служители, представители на обществени и квартални съвети и  Сдружение „Деветашко плато”.
            Предстои  разработване на проект на  План за ефективно и прозрачно управление в Община Ловеч за 2009 година, провеждане на обучения, срещи с администрации прилагащи добри практики и др.

В рамките на проекта на НСОРБ по Оперативна програма “Административен капацитет” - “Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация”, с финансиране на Европейски социален фонд на Европейския съюз е разработен план "ЗА ДОБРО, ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2009 ГОДИНА".

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител