Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013

Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Приеми ме"

Бюджетна линия BG051PO001-5.2.11

Продължителност на проекта: 08.12.2011 -  31.12.2015

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 465 948 лева

БФП: 465 948 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 54 лева

 

Обща цел на проекта:

Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща приемна грижа за деца, настанени в специализирани институции или на деца от общността, в риск от изоставяне.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Сформиране екип по приемна грижа

Дейност 3: Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“

Дейност 4: Съвместна екипна работа с експертите от отдел „Закрила на детето“ във връзка с опознавателния процес, настаняване и проследяване на всеки конкретен случай на дете в приемно семейство

Дейност 5: Обучение и подкрепа на семействата на роднини и близки, при които има настанени деца

Дейност 6: Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства. Създаване на групи за самопомощ

Дейност 7: Информиране и публичност

 

Постигнати резултати:

Община Ловеч в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане реализира проект „И аз имам семейство“, чрез предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ на територията на Община Ловеч. В хода на изпълнение на проекта са утвърдени и вписани в регистъра за професионални приемни родители 20 семейства, осигурена е семейна среда на 44 деца, от които 9 са изведени от Център за настаняване от семеен тип, 4 от специализирани институции за деца, 8 от родилен дом и 23 от рискова семейна среда. От тях 14 деца са осиновени, 11 са реинтегрирани в биологичното им семейство и 4 са настанени в резидентна услуга.

 

Екип за управление на проекта:

Рена Керезова - Администратор проект

Поля Георгиева – Счетоводител проект

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч