Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПРОЕКТ "ЛОВЕЧ - КОРЕНИ ОТ МИНАЛОТО - МОСТОВЕ КЪМ БЪДЕЩЕТО"

ÐРÐÐÐТ "ÐÐÐÐЧ - ÐÐРÐÐÐ ÐТ ÐÐÐÐÐÐТР- ÐÐСТÐÐÐ ÐЪРÐЪÐÐЩÐТÐ"

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие"

Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”

Схема за предоставяне на БФП: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10/2010

Продължителност на проекта: 09.08.2011 - 09.08.2013

 

ОБЩАСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 640 293 лева

БФП: 467 598 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 172 695 лева

 

Основна цел на проекта:

Основната цел е да се подкрепи културата като фактор в процесите на развитие и обновление на Община Ловеч.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Сформиране на екип за стартиране на дейностите по проекта

Дейност 2: Реализация на мерки за осигуряване на публичност

Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури

Дейност 4: Провеждане на процедури за избор на подизпълнители

Дейност 5: Дребномащабни инфраструктурни дейности

Дейност 6: Доставка на оборудване

Дейност 7: Иновативно културно събитие

Дейност 8: Промоция и реклама на събитията

Дейност 9: Одит

Дейност 10: Отчет

 

Постигнати резултати:

Организирани и проведени иновативни културни събития. Създадени нови културни форми с широко гражданско участие. Подобрена инфраструктура, осигуряваща нови културни пространства. Подобрени условия за интеграция и социално включване на лица от социално уязвими групи и маргинализирани общности. Подобрена жизнена среда и повишено качество на живот.

 

Екип за управление на проекта:

Рени Вълчева - Ръководител проект

Пепа Стаменова - Координатор проект

Миглена Стефанова - Счетоводител проект

 

 

Проект „Ловеч - корени от миналото - мостове към бъдещето” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия