Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПROEKT „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

ÐROEKT âÐÐÐÐ ÐЪÐÐÐÐÐÐСТРÐÐ ÐРÐÐÐâ

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване“

Процедура за директно предоставяне на БФП 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи»

Продължителност на проекта: 27.03.2015 - 17.03.2016

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  416 915  лева

БФП:  416 915  лева

 

Обща цел на проекта:

Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат-потребителите на услугата

Дейност 3: Кандидатстване,  подбор и назначаване на лични асистенти и медицински специалисти

Дейност 4: Обучение на личните асистенти

Дейност 5: Предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ и осигуряване на достъп до здравни услуги

Дейност 6: Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата

Дейност 7: Информиране и публичност

 

Постигнати резултати:

В рамките на проекта продължи предоставянето на услугата „Личен асистент“ на принципа „индивидуален бюджет“, като социалната услуга се надгради и с предоставянето на здравни услуги на потребителите. В целия период на изпълнение на проекта на територията на общината са обхванати 138 лица с увреждания, в т.ч. 31 деца и са назначени на длъжност „личен асистент“ 120 лица. Въвеждащо обучение преминаха 128 кандидати за лични асистенти, а поддържащо обучение през м.октомври 2015 г. 107 назначени лични асистенти. Здравни услуги са предоставени на 50 потребители от 4 – ма медицински специалисти. Получена е положителна обратна връзка и удовлетвореност от потребителите за предоставените социални и здравни услуги. Всички дейности са изпълнени в срок.

 

Екип за управление на проекта:

Валерия Баръмова - Администратор

Любомира Величкова – Счетоводител

Весела Тутекова – Експерт ЧР

Надежда Лазарова – Сътрудник „Вътрешен мониторинг“

Катя Колева – Технически сътрудник

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж